Školy a školky

Technologie FN NANO® – SMART technologie 21. století pro bezpečné školy a školky

Patentovaná technologie FN NANO® přeměňuje běžné stěny a stropy na bezúdržbové chytré povrchy, které s využitím světelné energie čistí vzduch. Funkční nátěry technologie FN NANO® jsou v souladu s evropskými i světovými trendy ochrany životního prostředí a zdraví. Neobsahují žádné organické sloučeniny. Při výrobě technologie FN NANO® je využíván fotoaktivní oxid titaničitý (TiO2) ve formě, která není klasifikována jako karcinogen ani potenciální karcinogen.
Využití technologie FN NANO® je mimořádně vhodné v předškolních i školních zařízeních a v prostorech, kde pobývají osoby se sníženou imunitou, nebo tam, kde hrozí riziko přenosu nákaz a plní tyto 3 základní funkce:

Ochrana před vnitřními nebezpečnými látkami

Ochrana dětí a personálu předškolních zařízení před nebezpečnými látkami jako jsou chemikálie (tzv. těkavé organické látky, VOC) uvolňující se z úklidových prostředkůvýpary z dřevotřískového nábytku a umělých hmot a toxiny produkovanými bakteriemi, které sídlí ve vzduchotechnice. VOC jsou klasifikovány jako látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci.

Více než 90 % škol má nevhodné vnitřní prostředí (koncentrace VOC přesahuje 1 mg/m3).

Aktivovaná FN NANO® plocha čistí vzduch od molekul a mikroskopických částic nebezpečných látek, s nimiž si neumí poradit žádná jiná technologie. Ve třídách ošetřených technologií FN NANO® koncentrace nebezpečných VOC nepřekročí limit 1 mg/m3.

Ochrana před imisemi z vnějšího prostředí

Ochrana dětí a personálu před imisemi, které pronikají do interiérů budov z vnějšího prostředí a mají negativní dopad na jejich zdraví.

Aktivovaná FN NANO® plocha účinně degraduje i nebezpečné látky obsažené v imisích jak v podobě molekul, tak i ve vazbě na jemné prachové částice (PM1, PM2,5, PM10). Dochází k účinné likvidaci ozonu, oxidů dusíku (NOx), benzo(a)pyrenu, polyaromatických uhlovodíků a dalších látek ohrožujících lidské zdraví.

Odstranění nepříjemných pachů

Aktivovaná FN NANO® plocha účinně odstraňuje i molekuly nepříjemných pachových látek, které se do vzduchu dostávají například použitím dezinfekčních nebo čistících prostředků, z plastového nábytku a podlahových krytin, nebo z provozu jídelen. Díky tomu je vzduch v místnosti stále příjemný.


U dětí v těchto třídách se v období „chřipkových“ infekcí snížila absence až o 30 % 


Víceleté zkušenosti z aplikací FN NANO® nátěrů v řadě základních a mateřských škol v České republice ukazují příznivý vliv na snížení počtu onemocnění respiračními nákazami u dětí ve třídách, kde je používána ochranná technologie FN NANO® nátěrů.

Pryč s viry, bakteriemi a alergeny

  •  Vytváří čisté a zdravé prostředí

  • Výrazné snížení nemocnosti dětí ve třídách

  • Snížení rizika přenosu infekčních chorob

  • Likvidace pachů, alergenů, toxinů, virů a bakterií

  • Dlouhodobá ochrana – garantovaná doba funkčnosti až 15 let

  • Prevence výskytu plísní a snížení rizika onemocnění astmatem

Prevence infekcí
Snadné nanášení
Odstraňuje zápach a alergeny
Úsporné aktivační světlo
Záruka funkčnosti až 15 let

Mateřské školy chráněné funkčními nátěry FN NANO®

Mapa znečistění ovzduší ČR:

Mateřská škola Ostrava Paskov

Mateřská škola Ostrava Paskov

Mateřská škola chráněná funkční nátěry FN NANO®

Mateřská škola Ostrava Paskov

Mateřská škola Ostrava Paskov

Mateřská škola chráněná funkční nátěry FN NANO®

skolky-dopis-1

Dopis ředitelky MŠ Paskov 1/2

skolky-dopis-2

Dopis ředitelky MŠ Paskov 2/2


Zdravější prostředí v základních a mateřských školách


Uzavřené prostory s větším počtem lidí jsou vhodným prostředím pro přenos nákaz. Čím vyšší koncentrace osob v jedné místnosti, tím vyšší je i koncentrace mikroorganismů, které jsou do tohoto prostoru přinášeny každým člověkem. Čím vyšší je koncentrace patogenních mikroorganismů v prostoru, kde se nacházíme, tím vyšší je i  riziko, že se nakazíme nějakou nemocí. Záleží na tom, jak velké infekční dávce původce nemoci jsme vystaveni a jak silný je náš imunitní systém.

Vzduch, který dýcháme v interiérech budov, obsahuje velké množství alergenů a řady nebezpečných cizorodých látek, které jsou uvolňovány z nátěrových hmot, plastů, textilu, nábytku a úklidových a desinfekčních prostředků. Pokud jsou budovy klimatizovány, je jejich vzduch kontaminován bakteriemi a plísněni, které se usazují v jejich vzduchotechnice. Kolonie těchto bakterií a plísně navíc vylučují do vzduchu řadu nebezpečných látek.

Děti samy jsou nosičem velkého množství mikroorganismů. Vzduch ve školkách proto obsahuje vysoké koncentrace mikroorganismů. To zvyšuje riziko přenosu nákaz. Do interiérů budov navíc přirozeně proniká znečistění ovzduší z vnějšího prostředí. To platí zejména pro oblasti jako je Pražský region, Ostravsko a Severní Čechy. Imunitní systém člověka a jeho zdravotní stav ovlivňují negativně i mimořádně malé koncentrace oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, aromatických uhlovodíků, přízemního ozónu, benz(a)pyrénu a dehtů produkované zejména automobilovou dopravou a spalováním fosilních paliv a odpadů.

Funkční nátěry FN NANO® umožní řešení tohoto problému v prostorech Vaší školky. Vašim klientům – rodičům, a jejich dětem, budete moci nabídnout v prostorech Vaší školky nejenom zdravou stravu a výchovu ke zdravému životnímu stylu, ale také čistší a tedy zdravější vzduch!