Ochrana betonu

Prodloužení životnosti betonových konstrukcí

Životnost konstrukcí z předpjatého betonu je zásadně ovlivňována zejména průnikem vody, kyslíku, oxidu uhličitého a agresivních solí do vnitřní struktury betonu v kombinaci s teplotními výkyvy. Proti tomuto působení jsou tyto konstrukce chráněny ochrannými nátěry, jejichž složkou jsou často organická pojiva. Aplikace funkčního nátěru FN NANO® na ochranný nátěr betonové konstrukce vytvoří na jeho povrchu tenkou vrstvu (10-30 µm), která dokonale odstíní ochranný nátěr od ultrafialového záření. Tím výrazně zpomalí erozi pojiva a zásadně prodlouží životnost a funkčnost ochranného nátěru.

Vytvořená FN NANO® minerální vrstva je inertní, je odolná proti působení vody, solí i dalších chemických látek. Funkci odblokování UV záření v ní plní fotoaktivní nanočástice oxidu titaničitého (TiO2). Již 3µm povrchové FN NANO® vrstvy odblokují (pohltí) prakticky 100% UV záření.

FN NANO® nátěrová vrstva zároveň zajistí díky mimořádně silnému fotokatalytickému efektu spolehlivou a dlouhodobou ochranu povrchu betonové konstrukce proti černání v důsledku usazování sazí a dalších nečistot rozptýlených ve vzduchu a zabrání tomu, aby se na povrchu betonu usazovaly plísně a řasy a následně porůstal mechem a lišejníky, které urychlují erozi betonu.


Udržení čistého vzhledu a estetických kvalit pohledového betonu

Aplikace funkčního nátěru FN NANO®Transparent na povrch pohledového betonu zajistí dlouhodobě jeho ochranu proti usazování plísní a řas a následnému porůstání mechy a lišejníky. Povrch navíc zůstane dlouhodobě čistý (nebude se na něm usazovat špína rozptýlená v ovzduší). Výrobce nátěrů FN NANO® poskytuje na tuto funkci garanci  čistého vzhledu až 10 let. Nátěr FN NANO®Transparent navíc, díky své průhlednosti a matnému povrchu, dokonale zachová barevnost i strukturovanost podkladu a umožní tak plně využít estetický potenciál pohledového betonu i jiných materiálů. V případě zájmu zákazníka je pohledový beton možno ošetřit také kolorovanými variantami nátěrů FN NANO®1 a FN NANO®Transparent a upravit tímto způsobem výsledný barevný dojem ošetřené plochy, aniž by byla potlačena její struktura.


Kompenzační opatření pro snížení dopadu staveb na životní prostředí

Betonové konstrukce opatřené FN NANO®nátěrem zároveň plní, díky velmi silnému fotokatalytickému efektu, ekologickou funkci aktivního odbourávání NOx a dalších škodlivých imisí z ovzduší.  Studie prováděné pracovníky AV ČR prokazují, že  1 mpovrchu betonové konstrukce je schopen za jeden rok odstranit  v podmínkách znečištěného městského prostředí ze vzduchu více než 150g oxidu dusíku (při průměrném znečištění vzduchu 30µg NOx/m3 vzduchu). Projektantům, developerům, investorům a orgánům ochrany životního prostředí se tak nabízí efektivní kompenzační opatření na snížení dopadu staveb na životní prostředí.


Ochranné působení FN NANO® vrstvy proti UV záření je na svislých plochách, které jsou méně vystaveny působení mechanických erozních povětrnostních vlivů, minimálně 15 let a může být dále prodloužena provedením dalšího funkčního nátěru FN NANO®, po uplynutí této doby o dalších 15 let.


Supersilný samočistící efekt
Snadné nanášení
Ochrana před UV zářením
Záruka funkčnosti 15 let

Nejvíce škodí účinky střídavého zmrazování a rozmrazování, kdy dochází k poruchám struktury betonu. K poškození mrazem obvykle dochází na smáčených vodorovných plochách nebo svislých površích konstrukcí vystupujících z vody. Mrznoucí voda v pórech při přeměně na led zvětšuje svůj objem. Rozpínání vyvolává lokální napětí, které trhá beton. Beton se drobí směrem dovnitř. Častými degradačními efekty jsou mj. degradace betonu působením kyselých plynů, nejčastěji karbonatace, působení chloridů a koroze výztuže.

Odolnost betonu proti uvedeným vlivům ovlivňuje v prvé řadě kvalita použitých základních surovin – cementu, vody a kameniva.

Erozní vlivy je možno dále omezit ošetřením betonu ochrannými nátěry, které zamezí pronikání vody, oxidu uhličitého a dalších látek do jeho vnitřní struktury. Všechny používané ochranné nátěry jsou na bázi organických pojiv (polymeráty, alkydy, epoxidy, polyuretany nebo akryláty). Odolnost ochranných nátěrů vůči vnějšímu prostředí však také není neomezená. Jejich ochrana se časem oslabuje v důsledku degradace pojiva. Její hlavní příčinou je působení ultrafilaového záření, které je přirozenou součástí denního světla.

Vrstva vytvořená funkčním nátěrem FN NANO® je navíc vysoce oxidační (v důsledku extrémně silného fotokatalytického efeku nanočástic TiO2). V důsledku toho chrání povrch betonových konstrukcí proti jejich postupnému zašpinění prachem, sazemi a exhalacemi uvolňovanými do vzduchu z dopravy, topení a průmyslové výroby. FN NANO® povrch neporůstá plísněni ani zelenou řasou a neusazují se na něm lišejníky a mechy, jejichž působení posiluje erozivní působení na beton. 

Vysoce oxidační povrch FN NANO® vrstvy navíc účinně čistí vzduch od imisí z výfukových plynů a průmyslové výroby. Betonové konstrukce dopravních staveb opatřené funkčním nátěrem  FN NANO® tak mohou aktivně snižovat množství imisí NOx a VOC. 1m2 FN NANO® plochy dokáže za rok snížit o 60% obsah těchto látek ve 3mil. m3 vzduchu!