Nezávislé testování

Výsledky testování nezávislými odbornými institucemi

Funkční nátěry FN NANO® byly testovány řadou českých i zahraničních nezávislých odborných institucí z hlediska jejich funkčnosti, účinnosti a bezpečnosti z hlediska platných norem. Níže zveřejněné výsledky tohoto testování dokládají vysokou účinnost, funkčnost a bezpečnost našich nátěrů jak z hlediska platných stavebně technických a hygienických norem, tak i jejich fotokatalytické účinnosti a dalších vlastností spojených s jejich praktickým využíváním.

Testování v reálném prostředí: 

Technická Univerzita v Liberci (TUL – Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií) provedla testování mikrobiologického znečištění ve vnitřním prostředí kanceláří společností FN-NANO s.r.o. a Advanced Materials-JTJ s.r.o. Výsledek testu, prokázal podle ČSN ISO 4833, ČSN ISO 7954, Vyhlášky č. 6/2003 Sb., (kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb) VELMI NÍZKÝ STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ bakteriemi a NÍZKÝ STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ plísněmi uvnitř zasedací místnosti.
Nano nátěry technologie FN NANO® dokázaly za 40 min. snížit bakterie cca 9x násobně z kontaminovaného prostředí, plísně až 2x násobně, a to i při nízké intenzitě světla 12 mikroWattů bez použití dosvícení.
TUL, 2022

Fotokatalytická účinnost:


Rozdíly v účinnosti mezi funkčními nátěry FN NANO® a konkurenčními produkty potvrdily i srovnávací studie při nichž byly nezávislou výzkumnou organizací vybrané nátěrové hmoty porovnány na základě laboratorních testů  na shodném zařízení a při uplatnění shodných testovacích podmínek a postupů (dle platných ISO norem). Srovnávací studie potvrdily vysokou účinnost FN NANO®nátěrů.

Názvy konkurenčních produktů a firem jsou v textu studií začerněny tak, aby nedošlo k porušení ustanovení Zákona o ochraně hospodářské soutěže  (143/2001 Sb.).

Komerční fotokatalytické nátěry: Technologie pro čištění vzduchu

ÚFCH AV ČR, 2017

Citace ze závěru studie: Srovnávací studie různých komerčních produktů na bázi TiO2 ukázala, že se jednotlivé produkty velmi lišily ve fotokatalytické účinnosti odstraňování oxidů dusíku. Pokles koncentrace NOx byl významně snížen všemi fotokatalytickými nátěry řady Protectam FN®Účinnosti ostatních nátěrů byly nižší, některé natolik výrazně, že nemohou být prakticky využity jako efektivní technologie čištění vzduchu od oxidů dusíku.

Srovnání fotokatalytické aktivity čtyř vzorků

ÚFCH AV ČR, 2016

Protokol z testování fotokatalytické aktivity vzorků Aeroxide® TiO2 P 25 (Evonik Industries, čistý aktivní nanomateriál TiO2 -industriálně uznávaný standard), Protectam FN®2 (Advanced Materials-JTJ s.r.o.) a dvou nátěrů českého výrobce, u nichž jsou deklarovány fotokatalytické účinky. Jeden nátěr pro interiér (Interiér) a druhý pro exteriér (Exteriér).

 Z výsledků testů fotokatalytické aktivity jednotlivých vzorků vyplývá, že testované vzorky Interiér a Exteriér nevykazovaly žádnou fotokatalytickou aktivitu:

  • P 25   12 %
  • FN®10 %
  • Interiér 0 %
  • Exteriér 0 %

Test VŠCHT - formaldehyd

Odstranění nebezpečného rakovinotvorného formaldehydu

Vysoká škola chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) – Stanovení fotokatalytické aktivity FN® 1-3 dle ISO – formaldehydy

Výsledky testu jednoznačně potvrzují vysokou účinnost odbourání formaldehydu z prostředí typicky 30 % při dotyku vzduchu se stěnou.  Formaldehyd se běžně uvolňuje z nábytku, podlahových krytin a běžných stavebních materiálů a způsobuje závažné alergie a zdravotní problémy. https://cs.wikipedia.org/wiki/Formaldehyd

Naše fotokatalytické nátěry zajistí zdravé a čisté prostředí.


VŠCHT: Odbourávání polutantů ze vzduchu

Likvidace zdraví škodlivých látek ze vzduchu

Laboratorní protokol (VŠCHT Technopark Kralupy)– testování schopnosti FN NANO® – odbourávání polutantů ze vzduchu dle ISO norem

Výsledky testu jednoznačně potvrzují vysokou účinnost širokou použitelnost na odbourání  NOx, acetaldehydu, formaldehydu a toluenu. Tyto látky mají velice negativní dopad na naše zdraví. Patři mezi silné alergeny, jsou toxické a rakovinotvorné.

Studie potvrdila, že FN NANO® nátěry lze úspěšně využít k čištění jak v domácnostech tak v průmyslu.

Pozn. Použití fotokatalýzy je již ukotveno v evropské legislativě jako technologie při čištění odpadních vod, vzduchu a likvidaci emisí v chemickém průmyslu.


VŠCHT: odbourávání VOC - hexanu

VŠCHT:  Testy odbourávání VOC (hexan)

Testy potvrdily velmi dobrou schopnost nátěru FN NANO®2 odbourávat hexan.


Protokol ÚFCH AV ČR

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR:  Protokol fotokatalytické aktivity vzorků nátěru FN NANO®2  z protihlukové stěny

ÚFCH provedl testování vzorků ze ze zkušební stěny, na níž společnost Advanced Materials-JTJ dlouhodobě testuje, v podmínkách vysoké imisní zátěže,  funkčnost nátěrů (křižovatka vysoce frekventované čtyřproudé silnice s provozem 30 tis. automobilů denně). Testy prokázaly i po dvou letech  zachování vysoké fotokatalytické účinnosti (stejné jako u nového nátěru).


UNIVERSITA DI TORINO: ODBOURÁVÁNÍ NO

Testy odbourávání NO v Itálii

Laboratorní protokol (Universita di Torino) – testování schopnosti FN NANO®2 – odbourávání NO ze vzduchu dle normy UNI EN 16980-1:2021


Vědecké články a publikace o technologii FN NANO®

AV ČR: FN NANO® lze využívat k odstraňování NOx ze vzduchu v reálném prostředí

AV ČR – Ústav termomechaniky – S. Nosek, T. Duchacek, P. Magyar, J. Prochazka: FN NANO® lze využívat k odstraňování NOx ze vzduchu v reálném prostředí

Tento článek je vyvrcholením tříletého výzkumu o využitelnosti fotokatalýzy k čištění vzduchu ve venkovním prostředí. Propojuje výsledky z laboratoře s měřením ve větrném tunelu, který simuluje chování vzduchu v reálné zástavbě. Na modelu typické městské zástavby byl v jednom uličním kaňonu aplikován nátěr FN NANO®2. Výsledky měření ukázaly vhodnost využití této technologie pro čištění vzduchu ve městech.


Leibnitz Institute: odstraňování ethylenu

Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy (ve spolupráci s dalšími výzkumnými pracovišti) – N. Pathak, O. J. Caleb, C. Rauh, P. V. Mahajan: Odstraňování ethylenu ve skladech ovoce

Vědci z Německa a Jihoafrické republiky porovnávali různé způsoby odstraňování ethylenu při skladování ovoce. Mimo jiné zjistili, že fotokatalytické nátěry FN NANO® ethylen velmi účinně odstraňují i při nízkých skladovacích teplotách.


AV ČR: odstraňování NOx ze vzduchu

AV ČR – Ústav fyzikální chemie – Rathouský, Žouželka: Odstraňování NOx ze vzduchu

Vědci z AV ČR, kteří se dlouhodobě zabývají studiem fotokatalýzy zveřejnili své závěry z dlouhodobého testování účinnosti FN NANO® nátěrů při odstraňování oxidů dusíku ze vzduchu. Závěry článku ukazují, že FN NANO® nátěry jsou perspektivní environmentální technologií schopnou efektivně čistit vzduch od významné znečišťující látky – oxidů dusíku.


AV ČR: vliv rychlosti vzduchu na odstraňování NOx ze vzduchu

AV ČR – Ústav fyzikální chemie – E. Mikyskova, I. Martiniakova, R. Zouzelka, J. Rathousky: Vliv rychlosti vzduchu na odstraňování NOx ze vzduchu

Práce navazuje a dále rozšiřuje zkoumání vědců z AV ČR, zabývajících se studiem fotokatalýzy. Vědecký článek popisuje vlivy různých povětrnostních podmínek na účinnost nátěrů FN NANO®, zejména pak rychlosti vzduchu a proudění. Výsledky prokázali vysokou účinnost těchto nátěrů i při náročných podmínkách proudění i vysoký vliv na redukci nejen NO, ale i NO2.


AV ČR: odstraňování znečištění a emisí ze vzduchu

AV ČR – Ústav fyzikální chemie – R. Zouzelka, I. Martiniakova, T. Duchacek, B. Muzikova, E. Mikyskova, J. Rathousky: Odstraňování znečištění a emisí ze vzduchu, zaměření na směsi

Další vědecká publikace se zabývá využitím nátěrů FN NANO® pro efektivní redukci znečištění a emisí ze vzduchu. Venkovní vzduch obsahuje mnoho polutantů jako jsou anorganické oxidy dusíku (NOx), oxidy síry (SOx) a oxid dusnatý (CO) a ozon (O3), ale i organické a karcinogenní sloučenin (VOC). Studie dochází k závěrů, že účinnost odstraňování jednotlivých polutantů není příliš ovlivněna jsou-li polutanty ve směsi. Lze tedy modelovat fotokatalytický proces i pro reálné podmínky na základě laboratorních měření.


Posouzení bezpečnosti nátěrů:


Posudek ZU Ústí nad Labem

Odborné posouzení z hlediska ochrany veřejného zdraví

Dokument konstatuje, že z hlediska zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví je možno “konstatovat, že manipulace s výrobky” (FN® 1-3)”lze považovat za bezpečnou”.


Zpráva VŠB

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: Zpráva z měření nano a mikro-částic v pracovním ovzduší MŠ Paskov (testy aplikace FN NANO®nátěru)

Zpráva v závěru konstatuje, že: “Z výsledků následné analýzy zachyceného aerosolu vyplývá, že ve složení nebylo zjištěno
významnější zastoupení Ti. Zjištěné koncentrace titanu (pokud byly detekovány) nepřevyšují pozaďové hodnoty, které se běžně vyskytují v aerosolu v ovzduší.” Závěr tedy fakticky konstatuje, že v místnostech, kde jsou aplikovány nátěry fakticky nedochází k žádnému uvolňování nanočástic TiO2 z FN NANO®nátěrové vrstvy do prostoru místností školky. V opačném případě by se to nutně projevilo na zvýšení naměřeného množství Ti.


Posudek SZU

SZÚ: Ekotoxicita a fototoxicita

Odborný posudek SZÚ dokládá, že toxicita FN NANO® nátěru bez ozáření UV zářením je významně nízká. Významnější toxicitu vykazuje nátěr vůči mikroskopickým organismům pouze při ozáření UV světlem. Testy zároveň prokázaly že na vyšší organismy (ryby) nebyl zaznamenán toxický vliv ani při extrémní koncentraci 250 ml FN NANO®/1000 ml vody.


Posudek SZU

SZÚ: Posudek na použití v potravinářství

Dokument dokládá využitelnost FN NANO®nátěrů v potravinářských provozech.


Posudek SZU

SZÚ: Protokol o senzorické zkoušce (doplňující informace k posudku o použití FN NANO® v potravinářství)

Protokol dokládá, že využití nátěrů neovlivní senzorické vlastnosti potravin.


Antimikrobiální účinnost:


Posudek SZU

SZÚ:  Protokol testů baktericidní a virucidní účinnosti FN NANO® 2

Testy prokázaly vysokou baktericidní a virucidní účinnost nátěru FN NANO® 2 při aktivaci UV zářením.


Tabulka ABT

Souhrnná tabulka testování baktericidní a virucidní účinnosti produktů FN NANO®

Vysoká baktericidní a virucidní účinnost nátěrů FN NANO®  byla prokázána řadou zdravotních ústavů.


Stěry Nemocnice Kladno

ZÚ Ústí n.L.: Výsledky porovnání množství bakterií na zdech s  FN® nátěry a bez nich

Porovnání bylo provedeno pomocí stěrů. Výsledky prokazují že FN® nátěr účinně brání usazování bakterií na stěnách, kde je aplikován.  


Posudek SZU

ZÚ Ostrava: Testováni antimikrobionálních vlastností FN®

ZÚ Ostrava – výsledky testování antimikrobionálních vlastností FN® 1-3 proti vláknité houbě „Aspergillus brasiliensis“


Posudek SZU

SZÚ: Antimikrobiální aktivita FN1® Biomax

SZÚ – Stanovení antimikrobiální aktivity – FN® Biomax 1 a 2. Komerčně se prodává výrobek FN®1 BioMax.


Další testy a protokoly:


Protokol TZÚS

TZÚS – Protokol o výsledku certifikace výrobku (FN®1,2,3)

Protokol obsahuje konkrétní údaje o vlastnostech, dokumentech a právních normách, na jejichž základě byly nátěry FN®certifikovány TZÚS. Certifikované vlastnosti: přídržnost, mrazuvzdornost, zdravotní nezávadnost, redukce virů a bakterií.  FN®1,2,3 vyhovují ve všech certifikovaných vlastnostech platným normám a legislativním požadavkům.


Protokol TZÚS

TZÚS – Protokol o zkoušce paropropustnosti FN®2

Protokol dokládá vysokou paropropustnost nátěru FN®2


Protokol MENDELU

MENDELU – Protokol o zkoušce FN® Wood dle ČSN EN 927-3

Protokol dokládá vysokou odolnost nátěru FN® Wood v exteriéru a jeho vysokou účinnost na ochranu povrchu dřeva


LCA studie ČVUT

ČVUT, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku: “Komparativní LCA studie FN2 a čističky vzduchu”

Studie komplexně hodnotí dopady životního cyklu (od výroby a zpracování surovin k výrobku, jeho užívání až po likvidaci) na životní prostředí. Závěr tohoto dokumentu uvádí: “Na základě této studie lze konstatovat, že používání fotokatalytického nátěru FN2 je výrazně šetrnější k životnímu prostředí, než používání čističky vzduchu.”


UPOZORNĚNÍ: Společnost přistoupila z obchodních důvodů k novému označení výrobků FN NANO® a to konkrétně od 1.10.2021. V současné době se používají dvě registrované značky mezinárodní FN NANO® a lokální FN®.  Zjednodušila obchodní název vypuštěním slova “Protectam” a používá pro svoje produkty označení FN®1, FN®2 a FN®3 atd. Nově používá označení FN NANO®1, FN NANO®2, FN NANO®3, FN NANO®Transparent, FN NANO®BioMax, FN NANO®Wood a FN NANO®Aqua. Všechny dokumenty uvádějí krom základního označení produktů FUNKČNÍ NÁTĚR FN® ještě i obchodní název Protectam, který již není v současnosti užíván a bude postupně nahrazován výše uvedeným zjednodušeným názvem FN NANO®.