Nezávislé testování

Výsledky testování nezávislými odbornými institucemi

Funkční nátěry FN® byly testovány řadou českých i zahraničních nezávislých odborných institucí z hlediska jejich funkčnosti, účinnosti a bezpečnosti z hlediska platných norem. Níže zveřejněné výsledky tohoto testování dokládají vysokou účinnost, funkčnost a bezpečnost našich nátěrů jak z hlediska platných stavebně technických a hygienických norem, tak i jejich fotokatalytické účinnosti a dalších vlastností spojených s jejich praktickým využíváním.

Fotokatalytická účinnost:


Test VŠCHT - formaldehyd

VŠCHT – Stanovení fotokatalytické aktivity

Vysoká škola chemicko-technologické v Praze – Stanovení fotokatalytické aktivity FN® 1-3 dle ISO – formaldehydy


VŠCHT: Odbourávání polutantů ze vzduchu

VŠCHT – TECHNOPARK Kralupy: Odbourávání polutantů

Laboratorní protokol – testování schopnosti FN® – odbourávání polutantů ze vzduchu dle ISO norem: protokol dokládá vysokou účinnost FN®nátěrů při odbourávání NOx, acetaldehydu, formaldehydu a toluenu.


VŠCHT: odbourávání VOC - hexanu

VŠCHT:  Testy odbourávání VOC (hexan)

Testy potvrdily velmi dobrou schopnost nátěru FN®  2 odbourávat hexan.


AV ČR: odstraňování NOx ze vzduchu

AV ČR – Ústav fyzikální chemie – Rathouský, Žouželka: Odstraňování NOx ze vzduchu (vědecký článek)

Vědci z AV ČR, kteří se dlouhodobě zabývají studiem fotokatalýzy zveřejnili své závěry z dlouhodobého testování účinnosti FN®nátěrů při odstraňování oxidů dusíku ze vzduchu. Závěry článku ukazují, že FN®nátěry jsou perspektivní environmentální technologií schopnou efektivně čistit vzduch od významné znečišťující látky – oxidů dusíku.


Protokol ÚFCH AV ČR

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR:  Protokol fotokatalytické aktivity vzorků nátěru FN®2  z protihlukové stěny

ÚFCH provedl testování vzorků ze ze zkušební stěny, na níž společnost Advanced Materials-JTJ dlouhodobě testuje, v podmínkách vysoké imisní zátěže,  funkčnost nátěrů (křižovatka vysoce frekventované čtyřproudé silnice s provozem 30 tis. automobilů denně). Testy prokázaly i po dvou letech  zachování vysoké fotokatalytické účinnosti (stejné jako u nového nátěru).


Posouzení bezpečnosti nátěrů:


Posudek ZU Ústí nad Labem

Odborné posouzení z hlediska ochrany veřejného zdraví

Dokument konstatuje, že z hlediska zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví je možno „konstatovat, že manipulace s výrobky“ (FN® 1-3)“lze považovat za bezpečnou“.


Zpráva VŠB

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: Zpráva z měření nano a mikro-částic v pracovním ovzduší MŠ Paskov (testy aplikace FN®nátěru)

Zpráva v závěru konstatuje, že: „Z výsledků následné analýzy zachyceného aerosolu vyplývá, že ve složení nebylo zjištěno
významnější zastoupení Ti. Zjištěné koncentrace titanu (pokud byly detekovány) nepřevyšují pozaďové hodnoty, které se běžně vyskytují v aerosolu v ovzduší.“ Závěr tedy fakticky konstatuje, že v místnostech, kde jsou aplikovány nátěry fakticky nedochází k žádnému uvolňování nanočástic TiO2  z FN®nátěrové vrstvy do prostoru místností školky. V opačném případě by se to nutně projevilo na zvýšení naměřeného množství Ti.


Posudek SZU

SZÚ: Ekotoxicita a fototoxicita

Odborný posudek SZÚ dokládá, že toxicita FN® nátěru bez ozáření UV zářením je významně nízká. Významnější toxicitu vykazuje nátěr vůči mikroskopickým organismům pouze při ozáření UV světlem. Testy zároveň prokázaly že na vyšší organismy (ryby) nebyl zaznamenán toxický vliv ani při extrémní koncentraci 250 ml FN®/1000 ml vody.


Posudek SZU

SZÚ: Posudek na použití v potravinářství

Dokument dokládá využitelnost FN®nátěrů v potravinářských provozech.


Posudek SZU

SZÚ: Protokol o senzorické zkoušce (doplňující informace k posudku o použití FN® v potravinářství)

Protokol dokládá, že využití nátěrů neovlivní senzorické vlastnosti potravin.


Antimikrobiální účinnost:


Posudek SZU

SZÚ:  Protokol testů baktericidní a virucidní účinnosti FN® 2

Testy prokázaly vysokou baktericidní a virucidní účinnost nátěru FN® 2 při aktivaci UV zářením.


Tabulka ABT

Souhrnná tabulka testování baktericidní a virucidní účinnosti FN®

Vysoká baktericidní a virucidní účinnost nátěrů FN® 2 byla prokázána řadou zdravotních ústavů.


Stěry Nemocnice Kladno

ZÚ Ústí n.L.: Výsledky porovnání množství bakterií na zdech s  FN® nátěry a bez nich

Porovnání bylo provedeno pomocí stěrů. Výsledky prokazují že FN® nátěr účinně brání usazování bakterií na stěnách, kde je aplikován.  


Posudek SZU

ZÚ Ostrava: Testováni antimikrobionálních vlastností FN®

ZÚ Ostrava – výsledky testování antimikrobionálních vlastností FN® 1-3 proti vláknité houbě „Aspergillus brasiliensis“


Posudek SZU

SZÚ: Antimikrobiální aktivita FN® Biomax

SZÚ – Stanovení antimikrobiální aktivity – FN® Biomax 1 a 2


Další testy a protokoly:


Protokol TZÚS

TZÚS – Protokol o výsledku certifikace výrobku (FN®1,2,3)

Protokol obsahuje konkrétní údaje o vlastnostech, dokumentech a právních normách, na jejichž základě byly nátěry FN®certifikovány TZÚS. Certifikované vlastnosti: přídržnost, mrazuvzdornost, zdravotní nezávadnost, redukce virů a bakterií.  FN®1,2,3 vyhovují ve všech certifikovaných vlastnostech platným normám a legislativním požadavkům.


Protokol TZÚS

TZÚS – Protokol o zkoušce paropropustnosti FN®2

Protokol dokládá vysokou paropropustnost nátěru FN®2


LCA studie ČVUT

ČVUT, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku: „Komparativní LCA studie FN2 a čističky vzduchu“

Studie komplexně hodnotí dopady životního cyklu (od výroby a zpracování surovin k výrobku, jeho užívání až po likvidaci) na životní prostředí. Závěr tohoto dokumentu uvádí: „Na základě této studie lze konstatovat, že používání fotokatalytického nátěru FN2 je výrazně šetrnější k životnímu prostředí, než používání čističky vzduchu.“


UPOZORNĚNÍ: Společnost FN-NANO s.r.o. přistoupila z obchodních důvodů k novému označení výrobků registrované značky FN®. Zjednodušila obchodní název vypuštění slova „Protectam“, a nově používá pro svoje produkty pouze označení FN®1, FN®2 a FN®3. Pro lepší orientaci zákazníka dále může uvádět upřesňující název – např. Transparent, Wood, BioMax, Aqua apod. Všechny dokumenty uvádějí krom základního označení produktů FUNKČNÍ NÁTĚR FN® ještě i obchodní název Protectam, který již není v současnosti užíván a bude postupně nahrazován výše uvedeným zjednodušeným názvem.