Životní prostředí

Životní prostředí – snižování NOx v ovzduší

Jedinou dostupnou technologií, která je schopna efektivně čistit vzduch ve městech a průmyslových aglomeracích od imisí, jsou vysoce účinné fotokatalytické povrchy, které je možno vytvářet pomocí multifunkčních nátěrů FN NANO®.

Čištění vzduchu funkčními nátěry FN NANO®

Chytré multifunkční nátěry FN NANO® dlouhodobě čistí fasády domů a okolní vzduch. Jsou velmi účinným prostředkem proti smogu a imisím nebezpečných látek v ovzduší. 1m2 povrchu natřeného funkčním nátěrem FN NANO® dokáže za rok vyčistit okolo 3 miliony m3 ovzduší od 60% škodlivin (kalkulováno při průměrném proudění vzduchu 0,2m/s a denním osvitu 8 hod).


 1m2 povrchu ošetřené nátěrem FN NANO® dokáže za rok vyčistit okolo 3 milionů m3 ovzduší od 60% škodlivin


Naše funkční nátěry FN NANO® s účinností vyšší než 50% teoretického maxima fotokatalyzátoru, jsou nejúčinnějšími nátěry na světovém trhu. Naše nátěry 2. generace překonávají mnohonásobně konkurenční řešení.

Znečištění ovzduší v České republice

Velké části území České republiky jsou postiženy špatnou kvalitou ovzduší, které je znečištěno exhalacemi z automobilové dopravy a průmyslové výroby. Rozsah a rozmístění znečistění ukazuje následující mapa.

Nejběžněji zveřejňovaným ukazatelem znečistění ovzduší je koncentrace tzv. polétavého prachu, který je rozlišován podle velikosti částic na PM10, PM2,5 a PM1,0 (čísla udávají velikost prachových částicv mikrometrech (1 µm = 1 x 10-6m).

 

 

Znečistěné ovzduší však neobsahuje jen prachové částice, ale také volné molekuly nejrůznějších (často velmi nebezpečných jedovatých rakovinotvorných) chemických látek. Částice tzv. polétavého prachu jsou navíc samy obaleny nebo tvořeny shluky nejrůznějších chemických látek organického i anorganického charakteru. Znečistěné ovzduší navíc funguje, zejména při inverzním počasí, jako kotel, v němž probíhají chemické reakce mezi přítomnými polutanty.

Příkladem je fotochemická reakce mezi oxidy dusíku a těkavými organickými látkami z automobilových exhalací. V důsledku této reakce se vytváří, mimo jiné, i tzv. přízemní (toposférický) ozon, který působí dráždění a nemoci dýchacích cest, zvyšuje riziko astmatických záchvatů, podráždění očí a bolest hlavy.

Látky, které znečisťují ovzduší mají negativní vliv na kvalitu životního prostředí a lidské zdraví. Znečistěný vzduch silně zatěžuje játra a oslabuje imunitní systém organismu. Dlouhodobá vystavení lidského organismu nadlimitním koncentracím imisí  zhoršuje zdravotní stav lidí, zvyšuje riziko vypuknutí řady onemocněn (včetně rakoviny) a ovlivňuje člověka i geneticky. Nejvíce ohroženými skupinami jsou malé děti, nemocní a lidé s oslabenou imunitou a senioři.

Odstranění škodlivých látek, které se již rozptýlily v ovzduší měst a průmyslových aglomerací (imisí) a trápí nás v podobě smogu je se současnými elektro-mechanickými technologiemi čistění vzduchu technicky i ekonomicky neuskutečnitelné. Nepřekonatelným problémem jsou pro ně extrémní objemy vzduchu, který je nutno čistit a velmi nízké koncentrace cizorodých látek rozptýlených v ovzduší. Poradit si neumí ani s velmi malými polétavými prachovými částicemi  PM1,0 a menší.

Fotokatalýza, které dodává energii ultrafialové záření (přirozená součást denního světla), velice účinně odstraňuje nebezpečné polutanty i ve velmi nízkých koncentracích (i pod 1 ppm) v nichž jsou rozptýleny ve vzduchu.  Fotokatalytická účinnost je pro využití nátěrových hmot nebo fotoklatalytického betonu k čistění ovzduší zásadní. Fotokatalytickou účinnost lze měřit podle norem ISO.

Čištění vzduchu pomocí funkčních nátěrů FN NANO®

  • Čistí fasády domů i okolní vzduch

  • Účinkuje dlouhodobě – záruka 10 let funkčnosti

  • Chrání města před účinky automobilové dopravy

  • Je poháněna energií slunce

Supersilný samočistící efekt
Ochrana před UV zářením
Snadné nanášení
Záruka funkčnosti 10 let

Ochrana ovzduší – aplikace

ziv-prostredi-1600x800-04

Barrandovská stěna v Praze čistí ovzduší již 7 let vedle silně vytížené komunikace

Betonové truhlíky čistí vzduch podél přetížené komunikace Strakonická, Praha. Ulevují tak smogem trvale zatíženému Smíchovu dýchat.

Fasáda bytového domu v Pražském Ladví čistí vzduch ve smogem zatížené metropoli


Chytré multifunkční nátěry FN NANO® dlouhodobě čistí fasády domů a okolní vzduch