FN NANO® nátěry – často kladené otázky

FN nátěry - často kladené otázky

Protože tenká vrstvička, kterou na povrchu ošetřené plochy nátěr vytvoří, skutečně velmi účinně čistí vzduch. 1m2 plochy natřené funkčním nátěrem FN NANO® odstraní při jediném nárazu vzduchu na její povrch 50 – 60% polutantů (nečistot i bakterií) rozptýlených ve vzduchu. Takovou účinnost nemají žádné jiné nátěrové hmoty s fotokatalytickým efektem, které jsou v současnosti nabízeny na trhu. 

 

Fotokatalytická účinnost konkurenčních produktů nabízených na trhu se pohybuje od 0,1 do 5% fotokatalytické dekontaminace vzduchu od polutantů a proto mají na zlepšení vzduchu v interiérech minimální vliv. Pro čistění ovzduší jsou pak prakticky nepoužitelné. Někteří z dodavatelů těchto nátěrových hmot argumentují testy dokládajícími například snížení zápachu v místnostech, kde jsou jejich produkty uplatněné a případně dokládají účinnost svých výrobků antibakteriálními testy. Problém je v tom, že tohoto účinku není dosaženo na základě fotokatalytického efektu, ale chemickými prostředky. Tyto nátěrové hmoty jsou často silně zásadité nebo kyselé a často obsahují i jiné chemikálie, které na sebe jsou schopny po určitou omezenou dobu vázat ze vzduchu různé látky a také zabíjet mikroorganismy. Po čase (do dvou let) se tento efekt (na rozdíl od fotokatalýzy) vyčerpá. Proto na funkčnost svých produktů tito dodavatelé neposkytují záruku delší než 2 roky.

 

Čistění vzduchu zajišťují nanočástice oxidu titaničitého (TiO2), obsažené v nátěru, a fyzikální jev nazývaný fotokatalýza. Jeho podstata je následující:

Ultrafialové světlo (UV), které je přirozenou složkou denního světla, aktivuje nanočástice TiO2. Jakmile se molekula, mikroskopická prachová částice, vir, bakterie, spora atp. dotkne aktivovaných nanočástic TiO2, katalyzují (vyvolají a urychlí) reakci oxidovatelné hmoty se vzdušným kyslíkem. Při ní se např. organické látky rozloží primárně na molekuly vody a kysličníku uhličitého. Dopadem další dávky UV záření se nanočástice okamžitě opět aktivují a proces se může prakticky neomezeně opakovat. Tímto způsobem jsou fotokatalýzou odstraňovány (rozkládány) i velmi nebezpečné látky – jedy, alergeny i rakovinotvorné látky (karcinogeny)

Zaschnutím nátěru se vytvoří vysoce porózní mikrostruktura, jejíž součástí jsou fotoaktivní nanočástice oxidu titaničitého, které jsou vytlačeny na povrch houbovitých útvarů minerálního pojiva:

Vytvořená mikrostruktura FN NANO® vrstvy má obrovský aktivní povrch nanočástic v ní obsažených. 1m2 povrchové vrstvy vytvořené funkčním nátěrem FN NANO® obsahuje v sobě 500 m2 fotoaktivního povrchu nanočástic TiOna nichž probíhá fotokatalýza. Jeden metr čtvereční fotokatalytického povrchu vytvořeného s pomocí funkčního nátěru FN NANO® dokáže vyčistit v průběhu jednoho roku extrémně znečistěný vzduch až od stovek gramů nejrůznějších polutantů. V reálných podmínkách znečistění ovzduší ve velkých městech to pak znamená, že 1m2 fasády natřené FN NANO® vyčistí ze 50% vzduch v objemu 3 miliony m3 za jeden rok. V podmínkách domácnosti pak dokáže strop natřený suspenzí FN NANO® odstranit z místnosti nepříjemné pachy z vaření za 20-30 min. Natřená zeď tak skutečně funguje jako účinná, bezporuchová a nízkonákladová čistička vzduchu. Funkčnost fotokatalytické plochy je navíc dlouhodobá (i 10 a více let)! FN NANO® povrch se sám udržuje čistý.

Funkční nátěry FN NANO® představují 2. generaci nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem. Jsou desetkrát až stokrát účinnější než první generace, kterou dnes na světě představují stovky produktů.

Zásadní odlišnost funkčních nátěrů FN NANO® v porovnání s ostatními nátěrovými hmotami s fotokatalytickým efektem, které jsou dostupné na našem i světovém trhu, je fotokatalytická účinnost povrchové vrstvy, kterou vytvářejí. Čím je tato účinnost vyšší, tím intenzivněji je takový povrch schopen čistit vzduch a zbavovat se špíny, která by se jinak na něm usazovala. A právě schopnost čistění vzduchu a samočistění je u funkčních nátěrů FN NANO® násobně (desetkrát až stokrát) vyšší, než je tomu u jiných fotokatalytických nátěrových hmot, které jsou v současnosti nabízeny na trhu.

V tom spočívá i náš celosvětový patent.

 

Porovnání fotokatalytické účinnosti nátěrové hmoty s fotokatalytickým efektem 1. generace (silikátová kompozice) s účinností funkčního nátěru FN NANO ® (nátěrová hmota s fotokatalytickým efektem 2. generace):

 

Vysvětlivky:

červená barva – účinnost silikátové barvy s fotokatalytickým efektem – 1. generace

černá barva – účinnost čistých nanočástic oxidu titaničitého (černá linie grafu znázorňuje absolutní teoretické maximum fotokatalytické účinnosti)

fialová a zelená barva – účinnost funkčních nátěrů FN NANO1® a FN NANO2®

zelená barva – účinnost funkčního nátěru FN NANO2® na podkladu, kde byla použita jako základový nátěr standardní silikátová barva s fotokatalytickým efektem (1. generace)

Měření provedeno nezávislou laboratoří dle normy ISO 22197-1

Tento rozdíl je dán mikrostrukturou vytvořené FN NANO® vrstvy, která v porovnání s konkurenčními produkty výrazně zvětšuje využitelnou fotoaktivní plochu nanočástic oxidu titaničitého. Funkční nátěry FN NANO® představují, z hlediska fotokatalytické účinnosti  a charakteru struktury vytvářené povrchové vrstvy, druhou generaci nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem.

 

Nátěrové hmoty 1. generace mají, v porovnání s funkčními nátěry FN NANO®, podstatně nižší samočistící efekt a minimální schopnost fotokatalytického čistění vzduchu. Samočistící schopnost a čistění vzduchu od nepříjemných zápachů a antibakteriální efekt je u nich založen často na využití chemických nástrojů (vytvořený povrch je např. vysoce zásaditý) a ne fotokatalýzy. Chemický efekt se však na rozdíl od fotokatalýzy vyčerpá po relativně krátké době (zpravidla jeden rok) a pak se antibakteriální a čistící schopnost těchto nátěrových hmot dramaticky snižuje. Jejich výrobci proto na jejich účinnost dávají záruku maximálně 2 roky.

 

Povrch vytvořený funkčními nátěry FN NANO® si, na rozdíl od nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem 1. generace, zachovává svoji vysokou účinnost deset i více let.

Naše nano nátěry jsou certifikovány, testovány SZÚ a dalšími nezávislými laboratořemi apod. – vše máme transparentně vystaveno na našem webu pod složkou DOKUMENTY. Negativní účinky nebyly za 11 let užívání a praxe doloženy. Pozitivních efektů je celá řada. Pár příkladů: Čistý vzduch bez pachů, konec tvorby zatuchliny např. kvůli cigaretovému kouři. Vrstva udržuje stále stejný vzhled a prodlužuje životnost podkladového nátěru. Mizí pachová stopa, kterou po sobě zanechává a pomocí níž se dorozumívá hmyz. Menší výskyt pavučin. Na minimum se redukuje usazování mastnoty nebo kouře na stěnách a nábytku (tvorba filmu).  Snížení množství patogenních mikroorganismů ve vzduchu místností snižuje nemocnost. Dochází k redukci množství řady alergenů, což se příznivě projevuje na zdravotním stavu lidí trpících alergiemi a astmatem.

Pokud příčinou astma Vaší dcery je cokoli organického původu v ovzduší (aldehydy z plastů, spory, organické látky, kouř, roztoči apod.), potom nátěr pomůže.

Pokud má dostatek UV světla, aktivní vrstva se samočistí. Nezanáší se a udržuje si stále stejný vzhled. Dá se říci, že chrání a přibližně 3x prodlužuje trvanlivost podkladové malby. Drobná poškození lze snadno opravit válečkem nebo štětcem.  Pokud vrstvu přetřete jinou barvou, její funkce skončila a musí se opět nanést na povrch nové malby.

Samozřejmě. Kromě množství antibakteriálních testů provedených zdravotními ústavy byly provedeny nezávislými institucemi i studie rozkladu různých organických látek, barviv, kouře apod. Nejprůkaznější jsou stovky a stovky konkrétních realizací.

Povrchy vytvořené funkčními nátěry FN NANO® jsou zcela bezpečné člověku i zvířatům. Pokud jíte občas bílé pečivo a mléčné výrobky, je v nich, stejně tak jako v dalších potravinářských výrobcích obsažen oxid titaničitý. Je to dokonale bezpečná látka prověřená celým stoletím. Jsme doslova obklopeni oxidem titaničitým. Máte ho ve všech plastech, na ledničce, v barvě na zdi, v jídle, na papíře, prostě všude.

Povrchová vrstva vytvořená funkčním nátěrem FN NANO® neobsahuje žádné volné nanočástice TiO2. Nanočástice jsou v ní pevně ukotveny v inertní minerální struktuře speciálního pojiva. Pokud dojde k otěru povrchové vrstvy, odlamují se z ní relativně velké částečky kompaktního materiálu v rozměrech přesahujících značně 100 mikrometrů. Neexistuje, navíc, žádná seriózní vědecká studie, která by prokázala negativní vliv nanočástic TiO2, v koncentracích, s nimiž je možno přijít do kontaktu, na zdravotní stav lidí, živočichů nebo rostlin. S nanočásticemi TiO2 přitom lidé masově přicházejí do kontaktu již více než sto let. Pro zajímavost částice TiO2 o velikosti kolem 100 nm totiž tvoří přirozenou součást pigmentu titanové běloby, který je masivně využíván nejenom do barev a laků, ale také jako potravinářské barvivo (jogurty, bílé pečivo…), které je přidáváno do mnoha potravinářských výrobků. Lidé tedy masově konzumují i dýchají již více než 100 let TiO2, včetně nanočástic, a za tu dobu nebyl dokumentován jediný případ jeho negativního vlivu na lidské zdraví a životní prostředí.

Jednoznačně doporučujeme ošetřit jak strop, tak stěny. Výrazně se tak zvýší celková účinnost. Ošetření stropů obvykle navrhujeme jako kompromis z ekonomických důvodů. Z hlediska cirkulace vzduchu je strop nejúčinnější plocha, ve většině případů plně postačující k funkci čištění vzduchu v místnostech, kde se nekouří a nevaří. Pokud fotoaktivní vrstvu vytvoříte na fasádě, betonových bariérách a jiných vnějších plochách, pak nejenom chrání podklad a udržuje ho dlouhodobě čistý. Zároveň čistí venkovní vzduch. Funkční nátěr FN NANO®  lehce kříduje, proto jej doporučujeme nanášet od 2 m výše, aby nedocházelo ke zbytečnému otěru. Křídování je spojeno s mimořádnou porézností, vysokým obsahem fotokatalyzátoru a jeho umístěním v nátěrové vrstvě, které zajišťují vysokou účinnost čistících a antimikrobiálních funkcí nátěru. Křídování je jako nositelka 100% plné funkčnosti nátěru, kdy TiO2 je na povrchu a může tak plnit svou čistíví funkci.

Pevný a porézní podklad je základem pro nanesení nátěrové vrstvy funkčního nátěru FN NANO®, který je pak stále prodyšný a aktivní.

Tím dlouhodobě a spolehlivě ochrání kámen, beton, keramiku i dřevo před znehodnocením atmosférickou špínou a mikrobiologickým napadením plísněmi a řasami.

Z jednoho litru funkčního nátěru FN NANO® se dá natřít zhruba 7- 10 m2 plochy. Podle druhu, hrubosti  a nasákavosti podkladu. Pořizovací materiálové náklady jsou kolem 150 Kč/m2

Jednotlivé druhy produktů se liší dle oblasti použití a druhů povrchu. Specifikace jednotlivých produktů najdete v sekci druhy nátěrů (https://fn-nano.com/druhy-nateru/).

Na betonové střechy nebo pálené tašky pomáhá dobře typ FN NANO® 1,  který v kombinaci s chemií zabije řasy, lišejníky a mechy a vytvoří na povrchu betonu vrstvu, do které jsou uchyceny nanočástice oxidu titaničitého. Ten fotokatalyticky brání usazovaní dalších mikroorganismů a dlouhodobě chrání a čistí střechu. Nátěry FN NANO® se dobře osvědčily nejenom na betonové střešní krytině, ale také na taškách z pálené hlíny. Zde poskytujeme kratší záruky funkčnosti (3 roky).

Antigraffiti efekt je možné provést jen v bílém provedení. Proti sprejerům je dobré provést 6 a více vrstev FN NANO®2 místo typických 3. Vzniká velice porézní hydrofilní film, kterým sprej špatně proniká. Na stejný výtvor spotřebuje sprejer až 5x tolik barvy, a navíc lze drsným kartáčem jeho výtvor snadno seškrábat (vrstvu na seškrábaném místě potom musíte opět obnovit např. válečkem).  Typická spotřeba suspenze je 7-10 m2/1 litr – pro samočistící povrchy a povrchy čistící vzduch. Pro antigraffiti úpravu je spotřeba nátěru dvojnásobná ( 3-5m2/1 litr).