Prohlášení a stanoviska

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE O ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI
FN NANO® NÁTĚRŮ

Veškeré FN NANO® nátěry uváděné výrobcem na trh jsou zdravotně nezávadné a prakticky využitelné způsobem a za podmínek uvedených v jejich technické dokumentaci. V deklarované třídě použití splňují veškeré legislativní požadavky a nároky na platné české, evropské i světově uznávané normy a standardy.

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE O ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI
FN NANO® NÁTĚRŮ

Plné znění prohlášení


NANO BEZPEČNOST VÝROBKŮ FN NANO®

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE K BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ FN NANO® Z HLEDISKA POUŽITÍ NANO MATERIÁLŮ.

Použití FN NANO® nepředstavuje z hlediska platné legislativy, dosaženého stupně teoretického poznání a rozsáhlých praktických zkušeností z jejich aplikace, žádné riziko pro člověka ani prostředí.

Nano bezpečnost FN NANO®

Plné znění prohlášení


Mechanismus preventivních účinků

Pokud je přítomno ultrafialové světlo, zachycené molekuly a mikroorganismy jsou vystaveny energetickému působení volných elektronů a elektronových děr o energii 3,2 eV. Tato energie je vyšší než energie většiny vazeb mezi atomy v molekulách organických látek. V důsledku toho jsou tyto vazby rozbity a na jejich místo se váže vzdušný kyslík. Jak je patrné ze stejného pokusu v kuřácké místnosti (Obr.2), kdy však byla stropní deska osvícena UVA zářivkou, veškerý kouř a usazeniny se na aktivní vrstvě rozložily.

Mechanismus preventivních účinků

Plné znění prohlášení


Oficiální stanovisko České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu k článku RNDr. Kotlíka a dalších pracovníků SZÚ v internetovém časopisu TZB Info

“Článek obsahuje nejenom zásadní metodologická a formální pochybení ale také řadu chybných a zavádějících údajů a nesprávných interpretací dokumentů a odborných materiálů, na něž se odvolává. Nedostatečná odborná úroveň autorů v oboru fotokatalýzy, materiálové chemie absence praktických zkušeností vedla k tomu, že vytvořili odborně nekompetentní, ideologický text s charakterem poplašné zprávy před reálně neexistujícím nebezpečím zdravotních rizik oxidu titaničitého pro člověka. Vědecká rada je přesvědčena, že pracovníci státních orgánů by neměli šířit svoje subjektivní názory bez předcházející široké odborné diskuse, ze které by vznikl kvalifikovaný konsenzus”. 

S podrobnou argumentací k tomuto článku a s detailním rozborem odborných pochybení jeho autorů se můžete seznámit v plném znění textu přiloženého dokumentu.

Stanovisko České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu

Plné znění stanoviska


UPOZORNĚNÍ: Společnost přistoupila z obchodních důvodů k novému označení výrobků FN NANO® a to konkrétně od 1.10.2021. V současné době se používají dvě registrované značky mezinárodní FN NANO® a lokální FN®.  Zjednodušila obchodní název vypuštěním slova “Protectam” a používá pro svoje produkty označení FN®1, FN®2 a FN®3 atd. Nově používá označení FN NANO®1, FN NANO®2, FN NANO®3, FN NANO®Transparent, FN NANO®BioMax, FN NANO®Wood a FN NANO®Aqua. Všechny dokumenty uvádějí krom základního označení produktů FUNKČNÍ NÁTĚR FN® ještě i obchodní název Protectam, který již není v současnosti užíván a bude postupně nahrazován výše uvedeným zjednodušeným názvem FN NANO®.