FAQ – Bezpečnost

Legislativa a oxid titaničitý TiO2

• TiO2 není jedovatý a nevykazuje žádnou chemickou toxicitu
• TiO2 je zcela inertní a nerozpustný
• TiO2 se vyskytuje všude okolo nás, například v půdě často tvoří až 2% obsahu
• Titan je 7. nejrozšířenější prvek v zemské kůře
• TiO2 je biokompatibilní s lidským organismem, protože lidské tělo nevyužívá tento prvek ani pro jeden ze svých metabolických procesů. Lze říct, že TiO2 je po acylpyrinu druhá nejprozkoumanější látka.
• TiO2 naopak využívají jako stavební prvek všechny rostliny (obsahují až 10 % v pevné bázi)
• Ve vyspělých společnostech sní člověk až 1 kg TiO2 ročně (žvýkačky, zubní pasta, bonbóny, šlehačka, jogurt atd.)
• K vážnému ohrožení zdraví, by dospělý člověk musel sníst okolo 4 kg TiO2 najednou
• Na základě studie s dlouhodobou expozicí 18 měsíců krys 250 mg/m3 TiO2 podala Francie žádost o klasifikaci TiO2 vkategorii 2 Podezření na lidské karcinogeny (zařazení látky do kategorie 2 se provádí na základě důkazů získaných ze studií u člověka nebo na zvířatech, které však nejsou dostatečně přesvědčivé pro zařazení látky do kategorie 1A, nebo 1B podle průkaznosti důkazů a dodatečných úvah (viz oddíl 3.6.2.2). Takovéto důkazy se mohou odvodit buď z omezených důkazů karcinogenity ve studiích u člověka, nebo z omezených důkazů karcinogenity ve studiích na zvířatech).

 • Nařízením Komise v přenesené pravomoci delegovaných akt (EU) 2020/217 bylo rozhodnuto o klasifikaci TiO2 v práškové vdechnutelné formě (velikosti mikročástic menší než 10 mikronů) zařazení do skupiny 2 – podezření na lidské karcinogeny. Podle nové legislativy se na FN NANO® vztahuje část, kterou máme na výrobcích již od roku 2008, že nemáte vdechovat stříkací mlhu a používat ochranné pomůcky. Nařízení se týká CLP legislativy (informovanosti spotřebitele na obalu). Nově od října 2021 na zadní straně výrobků bude doplněn kód EUH211.
  Po zaschnutí FN NANO® na povrchu vzniká pevný kompozit s přídržností 3-5 MPa, ze kterého se žádné vdechnutelné částice nemohou samovolně uvolňovat do prostoru. Ani při mechanickém otěru
  nedochází k uvolnění menších částic, než je 10 mikronů.
 • Legislativně dané limity prašnosti pro TiO2 se nemění (prach s nespecifikovaným účinkem)
  – V pracovním prostředí je limit prašnosti pro TiO2 v ČR dán 10mg/m3
  – Pro pobytové vnitřní prostředí Vyhláška 6/2003 Sb. Frakce nevdechnutelného prachu PM10 = 150 μg/m3; frakce vdechnutelného prachu PM2,5 = 80 μg/m3
 • Pozn: TiO2 prach je používán v klinických inhalačních studiích jako inertní standard prachu. Účinky vlivu prachu deseti tisíců různých látek na plíce byly stanovovány a porovnávvány s vlivem TiO2 prachu v miliónech studií. Vliv TiO2 prachu na lidské zdraví je dokonale znám. Lze říct, že TiO2 je po acylpyrinu druhá nejprozkoumanější látka.
  • V nátěrech FN NANO® je používána forma nanočástic TiO2, která dle mnoha mezinárodních publikací v recenzovaných časopisech, včetně vědecké práce Ústavu experimentální medicíny AV ČR, vychází s výsledkem, že nepoškozuje plicní buňky.

 

Oxid titaničitý (TiO2) karcinogen?

Kategorie nebezpečnosti pro karcinogeny – aktualizovaná tabulka

KATEGORIE
1:
Známé nebo pravděpodobné lidské karcinogeny
Látka se zařadí do kategorie 1 pro karcinogenitu na základě údajů z epidemiologických studií
nebo údajů ze zkoušek na zvířatech. Při klasifikaci látky je dále možno rozlišovat

1A:
kategorii 1A, pokud je známo, že má u člověka karcinogenní potenciál, a důkazy pro klasifikaci
pocházejí především z informací o účincích na člověka,

1B:
kategorii 1B, u níž se předpokládá, že má u člověka karcinogenní potenciál, přičemž důkazy pro
klasifikaci pocházejí především ze zkoušek na zvířatech.

Zařazení do kategorií 1A a 1B se zakládá na průkaznosti důkazů společně s dodatečnými
úvahami (viz oddíl 3.6.2.2). Takovéto důkazy se mohou odvodit
— buď ze studií u lidí, které prokazují příčinnou souvislost mezi expozicí člověka látce a vznikem
rakoviny (známý lidský karcinogen);
— nebo z pokusů na zvířatech, u nichž jsou k dispozici dostatečné důkazy prokazující
karcinogenitu u zvířat (pravděpodobný lidský karcinogen).
Mimoto může v jednotlivém případě vědecký posudek odůvodňovat rozhodnutí o
pravděpodobné karcinogenitě u člověka odvozené ze studií poskytujících omezené důkazy o
karcinogenitě u člověka spolu s omezenými důkazy o karcinogenitě u pokusných zvířat.

2:
Podezření na lidské karcinogeny
Zařazení látky do kategorie 2 se provádí na základě důkazů získaných ze studií u člověka nebo na
zvířatech, které však nejsou dostatečně přesvědčivé pro zařazení látky do kategorie 1A nebo 1B,
podle průkaznosti důkazů a dodatečných úvah (viz oddíl 3.6.2.2). Takovéto důkazy se mohou
odvodit buď z omezených důkazů karcinogenity ve studiích u člověka, nebo z omezených důkazů
karcinogenity ve studiích na zvířatech.
Kritéria klasifikace pro látky: https://reachonline.eu/clp/cs/priloha-i-3-3.6-3.6.2.html#E0034

Nasvícení interiéru a jeho škodlivost?

• Nátěr se aktivuje viditelným a ultrafialovým světlem o vlnové délce nižší než 420 nm.
• V případě, že do interiéru neproniká přirozené aktivační světlo (denní světlo), používáme ideálně umělé UVA zdroje s optimální vlnovou délkou 365 nm. Pro čištění doporučujeme intenzitu 0,2 W/m2
. Technologie funguje i při desetině této intenzity, fyzikální proces je při nízké intenzitě světla však pomalejší – vhodné pouze pro kondiční čištění.
V běžném slunečním svitu ve venkovním prostředí je obsaženo od 0,5 W/m2 do 10 W/m2 UV složky světla (v závislosti na ročním období a počasí) a povrch FN NANO® je tak prakticky vždy dostatečně aktivován.
Hygienická norma pro pracovní prostředí při 8 hodinové expozici je 2 W/m2 = 200 mikrowattů/ cm2 (zamračená obloha).
V průmyslu a pro pouliční osvětlení se často používají výbojky s velmi vysokou intenzitou UV záření.
• Technologie FN NANO® je z hlediska hygienických norem UV záření zcela bezpečná a v souladu s hygienickými předpisy. Aktivní plochy pohltí téměř veškeré UV záření (více než 95 %) a toto se neodráží zpět do místnosti. A proto je technologie FN NANO® z tohoto hlediska naprosto bezpečná.

Funguje nátěr FN NANO® bez nasvícení?

• FN NANO® super porézní povrch má vysokou adsorbci a záchytnost pro molekuly, viry a bakterie. Tzn., že odstraňuje ze vzduchu tyto patogeny i bez přítomnosti světla, ale postupně se zanáší povrch nátěru. Proto
doporučujeme nátěr aktivovat nasvícením, aby docházelo k jeho revitalizaci procesem fotokatalýzy. Aktivace světlem zamezuje zanášení povrchu a zvyšuje účinnost a funkčnost technologie. V silně kontaminovaném prostředí (kuřárny, kuchyně…) doporučujeme aktivaci UVA zdrojem 24/7.

Antimikrobiální funkce technologie FN NANO®

• Naším dlouhodobým testováním, v různých typech prostor, kde byly instalovány FN NANO® nátěry bylo ověřeno, že v drtivé většině interiérových aplikací, kdy okny prochází alespoň 15 % UV záření je fotokatalýza dostatečně silná a antimikrobiální účinnost povrchů zajištěna.
• FN NANO® je testováno také na fotokatalytickou antivirovou účinnost – test provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě při deklarovaných světelných podmínkách (0,1W/m2 – jako u antibakteriálních testů). Testy prokázaly dostatečnou účinnost proti neobaleným tak i obaleným virům (do které spadá třeba SARS-COV-2) původce nemoci COVID 19.

Uvolňování materiálu technologie FN NANO®do prostoru?

• Již od roku 2008 pravidelně akreditovaně testujeme FN NANO® vrstvy na jejich přídržnost k podkladu (TZÚS) a prašnosti v prostředí. Certifikáty – akreditované testy TZÚS prokazují několikanásobně vyšší přídržnost k povrchu, než je stanovená norma. Tyto pevnosti zajišťují, že se z povrchu nemůže nic uvolňovat.
Dále byly testovány prašnosti ve vnitřním prostředí – např. v roce 2017 prováděla VŠ Báňská, Fakulta bezpečnostního inženýrství studií, zda se z FN NANO® povrchu neuvolňují částice nebo nanočástice do prostoru. Výsledkem bylo zjištění, že v prostorách, které byly ošetřené technologií FN NANO® je méně TiO2, než se nachází v běžném venkovním prostředí (měřeno jako pozadí). V přírodě se nachází nezanedbatelné množství TiO2 (typicky 0,6 %, běžně až 2 %).
Akreditované posouzení FN NANO® výrobků podle jednoho z nejpřísnějších zákonů na světě „California Proposition 65“ potvrzuje, že tato technologie je naprosto bezpečná, že TiO2 je v produktu pevně vázán a nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko.

Zdravotní nezávadnost technologie FN NANO®

• TiO2 není na seznamu toxických látek. Na tuto látku se z hlediska toxicity nevztahuje žádné legislativní omezení.
• V FN NANO® výrobcích je obsažen prakticky nejlépe prozkoumaný materiál Aeroxide® TiO2 P25 (industriální standard), se kterým byly provedeny desetitisíce erudovaných studií, aniž by byl zaznamenán dopad na lidské zdraví.
• Environmental Protection Agency (EPA) zaregistrovala FN NANO® do své databáze jako součást antivirového a antibakteriálního systému např. do škol, nemocnic, letišť a dalších veřejných prostor.
Veškeré výrobky FN NANO® jsou zdravotně nezávadné, což potvrdil ve svém posouzení Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – Odborné posouzení z hlediska ochrany veřejného zdraví: Dokument konstatuje, že z hlediska zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví je možno “konstatovat, že manipulaci s výrobky” (FN®1-3)”lze považovat za bezpečnou”.

Další výsledky testování technologie FN NANO® nezávislými odbornými institucemi
Funkční nátěry FN NANO® byly testovány řadou českých i zahraničních nezávislých odborných institucí z hlediska jejich funkčnosti, účinnosti a bezpečnosti z hlediska platných norem. Níže zveřejněné výsledky tohoto testování dokládají vysokou účinnost, funkčnost a bezpečnost našich nátěrů jak z hlediska platných stavebně technických a hygienických norem, tak i jejich fotokatalytické účinnosti a dalších vlastností spojených s jejich praktickým využíváním.

Všechny tyto dokumenty lze nalézt v plném zobrazení na webu fn-nano.com: https://fn-nano.com/nezavisle-testy/

Fotokatalytická účinnost – ÚFCHJH
Odstranění formaldehydu – VŠCHT v Praze
Odbourávání polutantů ze vzduchu – VŠCHT – technopark Kralupy
Odbourávání VOC (hexan) – VŠCHT v Praze
Měření nano a mikro-částic v pracovním ovzduší MŠ Paskov – VŠB – Technická univerzita Ostrava
Ekotoxicita a fototoxicita – SZÚ
Posudek na použití v potravinářství – SZÚ: – dokument dokládá využitelnost FN NANO® nátěrů v potravinářských provozech. Protokol dokládá, že využití nátěrů neovlivní senzorické vlastnosti potravin.
Antimikrobiální účinnost – SZÚ
Baktericidní a virucidní účinnosti FN NANO® – SZÚ: – testy prokázaly vysokou baktericidní a virucidní účinnost nátěru FN NANO® 2 při aktivaci UV zářením.
Antimikrobionální vlastností FN ® – ZÚ Ostrava: – výsledky testování antimikrobionálních vlastností FN® 1-3 proti vláknité houbě „Aspergillus brasiliensis“
Antimikrobiální aktivita FN®1 Biomax – SZÚ – stanovení antimikrobiální aktivity – FN® Biomax 1 a 2. Komerčně se prodává výrobek FN1® BioMax
Komparativní LCA studie FN®2 a čističky vzduchu – ČVUT, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku: – studie komplexně hodnotí dopady životního cyklu (od výroby a zpracování surovin k výrobku, jeho užívání až po likvidaci) na životní prostředí. Závěr tohoto dokumentu uvádí: “Na základě této studie lze konstatovat, že používání fotokatalytického nátěru FN2 je výrazně šetrnější k životnímu prostředí než používání čističky vzduchu.”