FAQ – Bezpečnost

Funkční nátěry technologie FN NANO® v souladu s evropskými i světovými trendy ochrany životního prostředí a zdraví neobsahují žádné organické sloučeniny. Při výrobě technologie FN NANO® je využíván fotoaktivní oxid titaničitý (TiO2) ve formě, která není klasifikována jako karcinogen nebo potenciální karcinogen. Aplikovaná vrstva nátěru je inertní a zcela bezpečná. Neuvolňuje žádné škodlivé látky do životního prostředí, naopak je z něj odstraňuje.

Legislativa a oxid titaničitý TiO2

• TiO2 není jedovatý a nevykazuje žádnou chemickou toxicitu.
• TiO2 je zcela inertní a nerozpustný.
• TiO2 se vyskytuje všude okolo nás, například v půdě často tvoří až 2% obsahu.
• Titan je 7. nejrozšířenější prvek v zemské kůře.
• TiO2 je biokompatibilní s lidským organismem, protože lidské tělo nevyužívá tento prvek ani pro jeden ze svých metabolických procesů. Lze říct, že TiO2 je po acylpyrinu druhá nejprozkoumanější látka.
• TiO2 naopak využívají jako stavební prvek všechny rostliny (obsahují až 10 % v pevné bázi).
• Ve vyspělých společnostech sní člověk až 1 kg TiO2 ročně (žvýkačky, zubní pasta, bonbóny, šlehačka, jogurt atd.).
• K vážnému ohrožení zdraví, by dospělý člověk musel sníst okolo 4 kg TiO2 najednou.
• Na základě studie s dlouhodobou expozicí (po dobu 18 měsíců) krys 250 mg/m3 TiO2 ve vzduchu podala Francie žádost o klasifikaci TiO2 v kategorii 2 Podezření na lidské karcinogeny (zařazení látky do kategorie 2 se provádí na základě důkazů získaných ze studií u člověka nebo na zvířatech, které však nejsou dostatečně přesvědčivé pro zařazení látky do kategorie 1A, nebo 1B podle průkaznosti důkazů a dodatečných úvah (viz oddíl 3.6.2.2). Takovéto důkazy se mohou odvodit buď z omezených důkazů karcinogenity ve studiích u člověka, nebo z omezených důkazů karcinogenity ve studiích na zvířatech).

 • Nařízením Komise v přenesené pravomoci delegovaných akt (EU) 2020/217 bylo rozhodnuto o klasifikaci TiO2 v práškové vdechnutelné formě (velikosti mikročástic menší než 10 mikronů) zařazení do skupiny 2 – podezření na lidské karcinogeny. Podle nové legislativy se na FN NANO® vztahuje část, kterou máme na výrobcích již od roku 2008, že nemáte vdechovat stříkací mlhu a máte při aplikaci používat ochranné pomůcky. Nařízení se týká CLP legislativy (informovanosti spotřebitele na obalu). Nově, od října 2021, je na zadní straně výrobků kód EUH211.
  Po zaschnutí FN NANO® na povrchu vzniká pevný kompozit s přídržností 3-5 MPa, ze kterého se žádné vdechnutelné částice nemohou samovolně uvolňovat do prostoru. Ani při mechanickém otěru nedochází k uvolnění částic menších než 10 mikronů.
 • Legislativně dané limity prašnosti pro TiO2 se nemění (prach s nespecifikovaným účinkem):
  – V pracovním prostředí je limit prašnosti pro TiO2 v ČR dán 10mg/m3.
  – Pro pobytové vnitřní prostředí Vyhláška 6/2003 Sb. Frakce nevdechnutelného prachu PM10 = 150 μg/m3; frakce vdechnutelného prachu PM2,5 = 80 μg/m3.
 • Pozn: TiO2 prach je používán v klinických inhalačních studiích jako inertní standard prachu. Účinky vlivu prachu tisíců různých látek na plíce byly stanovovány a porovnávány s vlivem TiO2 prachu v miliónech studií. Vliv TiO2 prachu na lidské zdraví je dokonale znám. Lze říct, že TiO2 je po acylpyrinu druhá nejprozkoumanější látka.
 • V nátěrech FN NANO® je používána forma nanočástic TiO2, která dle mnoha mezinárodních publikací v recenzovaných časopisech, včetně vědecké práce Ústavu experimentální medicíny AV ČR, vychází s výsledkem, že nepoškozuje plicní buňky.

 

FN NANO® a uplatnění principu předběžné opatrnosti v souvislosti s klasifikací TiO2.

Neexistuje vědecky podložený, oprávněný důvod pro využití principu předběžné opatrnosti pro omezení využívání technologie FN NANO®, a to ani v předškolních a školních zařízeních a v prostorech, kde pobývají osoby se sníženou imunitou.

Důvod:

 1. při výrobě FN NANO® jsou striktně využívány pouze materiály, které jsou bezpečné, včetně fotoaktivního TiO2 ve formě, která není klasifikována jako karcinogen ani potenciální karcinogen
 2. po vyschnutí nátěrové vrstvy se v důsledku jejich fyzikálních vlastností nemohou uvolňovat prachové částice menší než 10 μm
 3. neexistuje žádný dostatečný, kvalifikovaně a vědecky doložený důvod, na jehož základě by bylo možno omezit využití technologie FN NANO® s odvoláním na princip předběžné opatrnosti

V současnosti dochází ke zneužívání principu předběžné opatrnosti ve formě manipulace veřejného mínění pseudo-vědeckými články. Jako příklad je možno uvést článek “Využití fotokatalytického jevu TiO2“. S jeho podrobným rozborem a kritikou nevědeckých postupů se můžete seznámit na následujícím odkazu https://fotokatalyza.org/clanky/bezpecnost-tio2/tio2-hysterie/myty-okolo-tio2.html

 

Nasvícení interiéru a jeho škodlivost?

• Nátěr se aktivuje ultrafialovým světlem o vlnové délce nižší než 390 nm.
• V případě, že do interiéru neproniká přirozené aktivační světlo (denní světlo), používáme ideálně umělé UVA zdroje s optimální vlnovou délkou 365 nm. Pro čištění vzduchu doporučujeme intenzitu alespoň 0,2 W/m2.
• Technologie funguje i při desetině této intenzity, fyzikální proces je však při nízké intenzitě světla pomalejší.
• V běžném slunečním svitu ve venkovním prostředí je obsaženo od 0,5 W/m2 do 50 W/m2 UVA složky světla (v závislosti na ročním období a počasí) a povrch FN NANO® je tak prakticky vždy dostatečně aktivován.
Hygienická norma pro pracovní prostředí při 8 hodinové expozici je 2 W/m2 = 200 mikrowattů/ cm2 (zamračená obloha).
• V průmyslu a pro pouliční osvětlení se často používají výbojky s velmi vysokou intenzitou UV záření.
• Technologie FN NANO® je z hlediska hygienických norem UV záření zcela bezpečná a v souladu s hygienickými předpisy. Aktivní plochy pohltí téměř veškeré UV záření (více než 95 %) a to se neodráží zpět do místnosti. A proto je technologie FN NANO® z tohoto hlediska naprosto bezpečná.

Funguje nátěr FN NANO® bez nasvícení?

• FN NANO® je super porézní povrch, má vysokou adsorbci a záchytnost pro molekuly, viry a bakterie. Tzn., že odstraňuje ze vzduchu tyto patogeny i bez přítomnosti světla, ale s minimální účinností. Proto doporučujeme nátěr aktivovat nasvícením. Aktivace světlem zamezuje zanášení povrchu a výrazně zvyšuje účinnost a funkčnost technologie. V silně kontaminovaném prostředí (kuřárny, kuchyně…) doporučujeme aktivaci UVA zdrojem 24/7.

Antimikrobiální funkce technologie FN NANO®

• Naším dlouhodobým testováním v různých typech prostor, kde byly instalovány FN NANO® nátěry bylo ověřeno, že v drtivé většině interiérových aplikací, kdy okny prochází alespoň 15 % UV záření je fotokatalýza dostatečně silná a antimikrobiální účinnost povrchů zajištěna.
• FN NANO® je testováno také na fotokatalytickou antivirovou účinnost – test provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě při deklarovaných světelných podmínkách (0,1W/m2 – jako u antibakteriálních testů). Testy prokázaly dostatečnou účinnost proti neobaleným tak i obaleným virům (do které spadá třeba SARS-COV-2) původce nemoci COVID 19.

Uvolňování materiálu technologie FN NANO®do prostoru?

• Již od roku 2008 pravidelně akreditovaně testujeme FN NANO® vrstvy na jejich přídržnost k podkladu (TZÚS) a prašnosti v prostředí. Certifikáty – akreditované testy TZÚS – prokazují několikanásobně vyšší přídržnost k povrchu, než je stanovená norma. Tyto pevnosti zajišťují, že se z povrchu nemůže nic uvolňovat.
Dále byly testovány prašnosti ve vnitřním prostředí – např. v roce 2017 prováděla VŠ Báňská, Fakulta bezpečnostního inženýrství studií, zda se z FN NANO® povrchu neuvolňují částice nebo nanočástice do prostoru. Výsledkem bylo zjištění, že v prostorách, které byly ošetřené technologií FN NANO® je méně TiO2, než se nachází v běžném venkovním prostředí (měřeno jako pozadí). V přírodě se nachází nezanedbatelné množství TiO2 (typicky 0,6 % až 2 %).
Akreditované posouzení FN NANO® výrobků podle jednoho z nejpřísnějších zákonů na světě „California Proposition 65“ potvrzuje, že tato technologie je naprosto bezpečná, že TiO2 je v produktu pevně vázán a nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko.

Zdravotní nezávadnost technologie FN NANO®

• TiO2 není na seznamu toxických látek. Na tuto látku se z hlediska toxicity nevztahuje žádné legislativní omezení.
• V FN NANO® výrobcích je obsažen prakticky nejlépe prozkoumaný materiál Aeroxide® TiO2 P25 (industriální standard), se kterým byly provedeny desetitisíce erudovaných studií, aniž by byl zaznamenán dopad na lidské zdraví.
• Environmental Protection Agency (EPA) zaregistrovala FN NANO® do své databáze jako součást antivirového a antibakteriálního systému např. do škol, nemocnic, letišť a dalších veřejných prostor.
Veškeré výrobky FN NANO® jsou zdravotně nezávadné, což potvrdil ve svém posouzení Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – Odborné posouzení z hlediska ochrany veřejného zdraví: Dokument konstatuje, že z hlediska zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví je možno “konstatovat, že manipulaci s výrobky” (FN®1-3)”lze považovat za bezpečnou”.

Další výsledky testování technologie FN NANO® nezávislými odbornými institucemi
Funkční nátěry FN NANO® byly testovány řadou českých i zahraničních nezávislých odborných institucí z hlediska jejich funkčnosti, účinnosti a bezpečnosti z hlediska platných norem. Výsledky tohoto testování dokládají vysokou účinnost, funkčnost a bezpečnost našich nátěrů jak z hlediska platných stavebně technických a hygienických norem, tak i jejich fotokatalytické účinnosti a dalších vlastností spojených s jejich praktickým využíváním.

Všechny dokumenty lze nalézt v plném zobrazení na webu fn-nano.com: https://fn-nano.com/nezavisle-testy/