Ochrana osobních údajů

FN-NANO s.r.o. chrání Vaše soukromí

Pro společnost FN-NANO s.r.o.  je velmi důležitá ochrana osobních údajů a chceme při zpracování vašich soukromých dat zachovávat otevřenost a transparentnost. Proto máme zavedeny podmínky, v nichž stanovíme, jakým způsobem budou vaše osobní údaje zpracovány a chráněny.

Kontrolu osobních údajů, které nám předáváte, provádí a odpovědnost za vaše osobní údaje na základě platných právních předpisů o ochraně dat nese naše společnost FN-NANO s.r.o., 273 01 Kamenné Žehrovice 23, IČ: 050 79 233.

Jaké osobní údaje od Vás zhromažďujeme?

Abychom věděli správně určit Vaše přání a potřeby a následně je i korektně plnit, potřebujeme od Vás v některých případech Vaše osobní údaje. Shromážděné údaje jsou následně použity pro podporu zákaznického vztahu mezi Vámi a naší společností Základním předpokladem pro získání jakýchkoliv informací je Vaše vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Údaje sbíráme od svých klientů vícero způsoby – při registraci nebo při objednávce. Jde hlavně o

 • jméno a příjmení zákazníka,
 • fakturační a dodací adresa,
 • telefonní a e-mailový kontakt.

Při každém kroku se řídíme platnou legislativou a všeobecnými obchodními podmínkami.

Za jakými účely jsou informace o Vás využívány?

Účel i rozsah údajů zpracovávaných Správcem vždy vyplývá ze souhlasu Zákazníka nebo ze zákona a je dále specifikován jako důsledek kroků učiněných Zákazníkem v Internetovém obchodě nebo na jiných komunikačních kanálech. Například: (I) Osobní údaje Zákazníka mohou být zpracovávány za účelem poskytnutí nebo nabídnutí osobních nabídek a akcí co nejvíce přizpůsobených jeho požadavkům (které mohou mít na něj podstatný vliv) pouze v případě souhlasu uděleného Zákazníkem (nabídky nejsou dostupné osobám, které takový souhlas neudělí); (II) pokud se Zákazník nerozhodne zakoupit zboží prostřednictvím internetového obchodu a pouze si zboží zarezervuje, osobní údaje nebudou poskytnuty dopravci zajišťujícímu přepravu zboží na žádost Správce.
Možné účely zpracování Osobních údajů Zákazníků Správcem jsou zejména:

 • uzavření a realizace Smlouvy o poskytování služeb (účet) nebo přijetí opatření na žádost budoucího Zákazníka před uzavřením smlouvy (Vaše údaje jsou zpracovávány za účelem vedení Vašeho účtu, abyste mohli využívat výhod, které nabízí, např. objednávání bez nutnosti vyplňování formulářů, přístup k historii nákupů, správa souhlasů na našich stránkách atd. a umožnění využívání jiných služeb dostupných na našich webových stránkách);
 • uzavření a realizace Smlouvy o prodeji nebo rezervace nebo přijetí opatření na žádost budoucího Zákazníka před uzavřením smlouvy (Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro realizaci Vaší objednávky a plnění smlouvy – zejména potvrzení o vytvoření, rezervaci nebo odeslání vybraného výrobku, stejně tak v případě potřeby Vás v této záležitosti kontaktovat);
 • přijetí a posouzení reklamací;
 • vedení soutěže, zejména určení vítěze a předání výher;
 • prezentace reklam, nabídek a akcí (slev) týkajících se výrobků nebo služeb Správce a jeho spolupracujících subjektů (jejich platný seznam je na stránkách (internetového obchodu)) určených všem odběratelům, zvláště pak za účelem plnění smlouvy o zasílání Newsletteru;
 • hodnocení a analýza aktivity a informací o Zákazníkovi, včetně automatického zpracovávání Osobních údajů (profilování) za účelem prezentace všeobecných reklam, nabídek nebo akcí (slev), týkajících se výrobků nebo služeb Správce a jeho spolupracujících subjektů způsobem, který je přizpůsobený zájmům Zákazníků (bez podstatného vlivu na jejich rozhodnutí), zejména za účelem realizace smlouvy o zasílání Newsletteru, analýzy a statistiky trhu.
 • vymáhání nároků a obrana proti nárokům, vč. třetích subjektů – v případě využívání většiny funkcí Internetového obchodu a Aplikace;
 • plnění právních povinností vyplývajících z předpisů, např. daňových a účetních, zvláště v případě úplatných smluv;
 • komunikace se Zákazníky, včetně poskytování odpovědí na zprávy od Zákazníků.

V případě plnoletého Zákazníka, mohou být jeho Osobní údaje zpracovávány také za účelem prezentace, vytváření a realizace reklam, nabídek nebo akcí (slev) určených pro určitého Zákazníka týkajících se výrobků nebo služeb Správce a jeho spolupracujících subjektů v rámci možnosti uzpůsobení zájmům Zákazníka (profilování) díky automatickému rozhodování, které může právně nebo jinak podstatně ovlivnit Zákazníka, např. nabízení krátkodobé slevy této osobě na určitý výrobek, který si nedávno prohlížela (tato nabídka není k dispozici osobám nezletilým anebo těm, kteří k tomu neposkytli souhlas). 

Jak je postaráno o Vaše osobní údaje?

Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jako: „GDPR”) a jinými právními předpisy o ochraně osobních údajů platnými po celou dobu zpracovávání osobních údajů. Osobní údaje jsou veškeré informace, které identifikují nebo umožňují identifikaci fyzické osoby (dále jen: „Osobní údaje”). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lez přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména na základě takového identifikátoru, jako je jméno a příjmení, identifikační číslo, údaje o místě pobytu, internetový identifikátor nebo jeden anebo několik podrobných údajů určujících fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo společenskou identitu fyzické osoby.
Správce věnuje zvláštní pozornost ochraně zájmů osob, kterých se údaje týkají, zejména však zajistí, že jím shromážděné údaje jsou:

 • zpracovávány v souladu s právem, řádně a transparentně vůči osobám, kterých se údaje týkají;
 • shromažďování údajů je pro konkrétní, pro explicitní a legitimní účely a nejsou dále zpracovávány v rozporu s těmito účely;
 • přiměřené, relevantní a omezené pouze na to, co je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 • řádné a v případě potřeby aktualizované;
 • přechovávány ve formě umožňující identifikaci osoby, které se údaje týkají, po dobu která není delší, než je to nutné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 • zpracovávány způsobem garantujícím bezpečnost Osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním nebo náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to prostřednictvím vhodných technických nebo organizačních opatření.

Jsou Vaše údaje předávány také do jiných zemí (mimo Evropský hospodářský prostor)?

Vaše osobní údaje nejsou předávány do jiných zemí.

Jaké máte práva?

Každý Zákazník má kdykoliv právo na:

 • podání stížnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • přenesení Osobních údajů, které byly poskytnuty správci a které jsou zpracovávány automatizovaně a zpracovávají se na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, např. s jiným správcem;
 • přístup k osobním údajům (včetně informací, jaké Osobní údaje jsou zpracovávány);
 • žádosti o opravu a omezení zpracování (např. v případě chyb v osobních údajích) nebo výmaz osobních údajů (např. v případě, že byly zpracovány protiprávně);
 • odvolání jakéhokoli souhlasu uděleného Správci v libovolném okamžiku, odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování provedené správcem v souladu se zákonem před jeho odvoláním.
 • vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, za účelem realizace oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany, včetně zejména zpracování pro marketingové účely včetně profilování (pokud neexistují žádné jiné platné oprávněné důvody zpracování, které by byly nadřazeny zájmům klienta).

Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje uchovávány?

Osobní údaje mohou být uchovávány po dobu využívání Internetového obchodu (ale mohou být smazány tři roky od poslední aktivity zákazníka v internetovém obchodě), v případě marketingových aktivit – dokud Zákazník nevznese námitku a pokud souvisí se soubory cookie a podobně, v závislosti na technických otázkách, dokud nebudou tyto soubory smazány pomocí nastavení prohlížeče / zařízení (ačkoli mazání souborů není vždy totožné se smazáním osobních dat získaných prostřednictvím těchto souborů, subjekt má tak stále možnost vznesení námitky).
Pokud je zpracovávání Osobních údajů závislé na souhlasu zákazníka, mohou být osobní údaje zpracovány, dokud nebude souhlas odvolán.
V každém případě:
a.Osobní údaje budou uloženy také tehdy, když zákon (např. účetní nebo daňové předpisy) uloží Správci povinnost je zpracovat;
b.Osobní údaje budou uchovávány déle pro případ eventuální stížnosti Zákazníka vůči Správci, aby Správce mohl uplatnit své nároky nebo jsou nezbytná k uplatnění nebo obhajobě vůči nárokům třetích osob, a to v promlčecí lhůtě stanovené zákonem, zejména občanským zákoníkem.

V závislosti na rozsahu Osobních údajů a účelu jejich zpracování mohou být tyto údaje uloženy po jiné období.
V každém případě je rozhodující delší z uvedených dob uchovávání osobních údajů.

Budou Vám zasílány obchodní informace (např. na Vaší emailovou adresu)?

Správce má technickou možnost komunikovat s klientem na dálku (např. e-mail). Obchodní informace vztahující se ke Správcům nebo subjektům, které s ním spolupracují (včetně subjektů skupiny eobuwie.pl), a komerční aktivity mohou být zasílány pouze na základě souhlasu zákazníka.

Komu můžeme poskytnout Vaše údaje?

Seznam příjemců Osobních údajů zpracovávaných Správcem vyplývá vždy především z rámce služeb, jaké využívá Zákazník. Seznam příjemců Osobních údajů vyplývá také z poskytnutých souhlasů Zákazníka nebo právních předpisů a je specifikován dle kroků provedených Zákaznikem v Internetovém obchodě nebo v Aplikaci.

Na zpracování osobních údajů se spolupracující subjekty Správce mohou účastnit v omezeném rozsahu, zejména ti, kteří technicky pomáhají efektivně provozovat Internetový obchod nebo Aplikaci, včetně komunikace s našimi Zákazníky (např. nás podporují při odesílání e-mailů a v případě reklamních aktivit i v marketingových kampaních), poskytovatelé hostingových nebo komunikačních služeb, dopravci nebo agenti, kteří realizují objednávky zásilek, subjekty obsluhující elektronické platby nebo platební karty v internetovém obchodě, společnosti, které poskytují servisní software, podporují Správce v marketingových kampaních, stejně jako poskytovatelé právních a poradenských služeb. 

Jako mnoho jiných společností poskytujících své služby na internetu, i my využíváme cookies, pixely a další technologie. V tomto článku vám popíšeme, jak fungují a na co je potřebujeme.

Soubory cookies jsoumalé kousky údajů, které se ukládají ve vašem prohlížeči nebo v mobilním zařízení během prohlížení webových stránek. Pixely jsou malé obrázky nebo “kousky kódu”, nacházející se na internetové stránce nebo v e-mailu, které sbírají informace o vašem prohlížeči nebo mobilním zařízení a některé z nich mohou ukládat i cookies.

Jednotlivé cookies mají různou dobu “trvanlivosti” – různou dobu uložení ve vašem zařízení. Některé cookies se vymažou z vašeho zařízení po tom, co zavřete okno prohlížeče (session cookie), jiné zůstávají ve vašem zařízení uložené i po ukončení prohlížení našich webových stránek (permanent cookie).

Soubory cookies nám umožňují zapamatovat si vaše úkony a preference (například přihlašovací údaje, údaje o objednávce v nákupním košíku) v průběhu určitého časového období, abyste je nemuseli opakovaně zadávat vždy, když se vrátíte na webovou stránku, nebo přecházíte z jedné webové stránky na druhou.

Cookies nám zároveň pomáhají pochopit, co vás zajímá na naší webové stránce , zda je pro vás dostatečně přehledná a najdete na ní to, co hledáte. Cookies tedy též používáme za účelem zlepšování uživatelského zážitku.

Soubory cookies mohou též zaznamenávat další informace jako počet návštěvníků našich webových stránek, nebo jaké podstránky našeho webu nejčastěji navštěvujete. Používají se také na to, aby vám byla zobrazovaná reklama a obsah stránky, které jsou pro vás relevantní vzhledem k vašim zájmům a potřebám.

Funkční a technické cookies

tyto cookies zabezpečují řádné fungování naší webstránky, například funkci přihlášení se do uživatelského konta na stránce, ukládání zboží do nákupního košíku, nebo odhalují pokusy o neoprávněné přihlášení se do konta. Bez těchto cookies by naše webová stránka správně nefungovala, jejich použití je nevyhnutelné, a proto od vás nepožadujeme souhlas na jejich uložení a přístup k nim. Do této kategorie řadíme i cookies, díky kterém pro vás uchováváme obsah košíku i bez vašeho přihlášení – mnozí z vás si žádají, abyste knihy, které si u nás odložíte během roku do košíku, před Vánocemi právě tam snadno našli a mohli tak potěšit své blízké perfektním dárkem.

Analytické cookies

tyto cookies slouží k získání údajů o návštěvnosti naší internetové stránky, informaci o vyhledávání vykonaných na naší stránce a též ke zjišťování, jak se po naší stránce pohybujete, abychom jsme ji mohli vytvořit co nejjednodušší na používání. Jelikož jsme u těchto cookies vykonali opatření, abychom zabránili jejich zneužití (anonymizaci na straně našich dodavatelů) a současně jsou implementovaná opatření, abyste mohli snadno kontrolovat a omezovat používání těchto cookies, nepožadujeme od vás na jejich používání souhlas. Využíváníme řešení: Google Analytics – Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko Bližší informace o ochraně soukromí najdete tady, na odmítnutí cookies si můžete nainstalovat softwarový doplněk dostupný tady..

Marketingové a reklamní cookies

tyto cookies používáme na to, abychom vám na naší stránce zobrazovali obsah, který vás podle vašich předchozích preferencí zajímá a též za účelem zobrazování reklamy na základě vašich zájmů. Cookies tohoto typu ukládáme pouze na základě vašeho souhlasu. U těchto cookies využíváme řešení následujících třetích stran:

 • Google Adwords:Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko Bližší informace o ochraně soukromí najdete tady, odmítnout cookies můžete tady..
 • Facebook Pixel:Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irsko Bližší informace o ochraně soukromínajdete tady, odmítnout cookies můžete tady..

Sprava cookies

Existuje vícero možností, jak spravovat nebo omezit to, jak my a naši partneři využíváme cookies a podobné technologie:

 • Nastavení prohlížeče : ačkoli většina prohlížečů má základní nastavení, kterým akceptují cookies, jejich nastavení umožňují, abyste si cookies vymazali nebo odmítli. Musíme vás však upozornit, že v tomto případě nemusí některé poskytované služby fungovat správně.
 • Třetí strany: na omezení cookies se dají využít řešení třetích stran, například na stránce optout.aboutads.info.
 • Vlastní řešení partnerů: na omezení cookies je též možné využít řešení nabízené jednotlivými partnery, které jsme uvedli výše.

Jak se lze s námi spojit?

Se správcem se můžete spojit kdykoliv prostřednictvím zaslání zprávy klasickou poštou nebo elektronickou poštou na adresu Správce uvedenou v úvodu Podmínek nebo telefonicky na telefonním čísle uvedeném v úvodu Podmínek, nebo také prostřednictvím webových stránek Facebook.
Správce uchovává korespondenci pro statistické účely a pro co nejlepší a nejrychlejší odpověď na dotazy, jakož i v rámci řešení stížností a rozhodnutí učiněných na základě oznámení o administrativních krocích na uvedeném účtu. Adresy a údaje shromážděné tímto způsobem nebudou použity pro komunikaci pro jiné účely, než je řešení nahlášeného problému.
V případě kontaktu se Správcem k provedení konkrétních kroků (např. podání reklamace pomocí formuláře) může Správce opětovně požádat o poskytnutí údajů, včetně osobních, například ve formě jména, příjmení, e-mailové adresy atd. za účelem potvrzení identity tazatele, umožnění zpětné vazby v dané záležitosti a provedení požadované akce. Poskytování těchto údajů není povinné, ale může být nezbytné pro realizaci požadované činnosti nebo získání informací, které daná osoba požaduje.

Jakým způsobem jsou chráněny Vaše údaje?

Správce s přihlédnutím ke stavu technických znalostí, nákladům na realizaci a povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování a riziku porušení práv nebo svobod jednotlivců s různou pravděpodobností výskytu a závažnosti hrozby uplatňuje vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů odpovídající hrozbám a kategoriím dat, na které se ochrana vztahuje, zejména chrání údaje před tím, aby byly zpřístupněny neoprávněným osobám, zneužitím neoprávněnou osobou, zpracováním v rozporu s platnými zákony a změnou, ztrátou, poškozením nebo zničením. Poskytování informací o technických a organizačních opatřeních, které poskytují ochranu vnějšímu zpracování, může narušit jejich účinnost, což ohrožuje řádnou ochranu osobních údajů.
Aktualizováno 7.6.2018