Rady a návody

Jak postupovat při aplikaci FN® nátěrů

 1. Funkční nátěry FN® nanášejte vždy jen na vhodný a soudržný podklad. Vhodné jsou silikátové a akrylátové barvy. Zcela nevhodný je podklad vytvořený s pomocí hlinkové barvy (po nanesení sanační suspenze FN® popraská a odlupuje se). Nejste-li si jisti vhodností podkladu je nutno jej otestovat tak, že na malém kousku provedete zkušební nátěr FN®, necháte zaschnout a prověříte, zda nedošlo k šupinkování nebo popraskání a odlupování. V takovém případě je nutno starý nátěr odstranit a nově vymalovat vhodnou barvou.
 2. Nevhodným podkladem jsou povrchy se silným hydrofobním (vodoodpudivým) efektem.  FN® je totiž vodná suspenze. Na takovém povrchu se „balí“ do kuliček a nelze s ní vytvořit souvislou nátěrovou vrstvu.
 3. Je nutno dbát na to, aby při nanášení funkčního nátěru FN® nedošlo k promáčení podkladu. V takovém případě může dojít k vyplavení organických látek z podkladu do povlaku vytvořeného funkčním nátěrem. To se projeví rezavými skvrnami. Tyto skvrny se však většinou po určité době, v důsledku fotokatalytického efektu, samy ztratí. V interiéru je doporučeno vždy předem vymalovat plochy, kde bude aplikováno FN®, kvalitní silikátovou barvou, která oddělí podklad, který může obsahovat nežádoucí organické látky, od FN® vrstvy, ve které probíhá fotokatalýza.
 4. V případě, že jsou funkční nátěry FN® nanášeny na stěny, které jsou silně promořeny znečištěním z kouře (například restaurace, bary, kuřárny atp.) je nutno podklad, před aplikací FN®, napustit hloubkovou penetrací. Jinak mohou nečistoty usazené uvnitř omítky a zdi vystoupit do povrchové vrstvy. Ta pak žloutne a můžou na ní vystoupit skvrny.
 5. Ideálním podkladem pro funkční nátěr FN®1 je neošetřený beton, a betonové a případně i pálené (bez glazury) střešní tašky a silikátové omítky, kámen.
 6. Pro vytvoření 10 m2 aktivního fotoaktivního povrchu je nezbytné nanést na tuto plochu rovnoměrně – nejlépe ve dvou až třech vrstvách 1 litr (neředěný a dokonale promixovaný!!!) funkční nátěr FN®. Toto množství je minimální pro zajištění dostatečné síly fotoaktivní vrstvičky, která vznikne nanesením nátěru. Rovnoměrnost nanesení materiálu a tloušťka vytvořené vrstvičky jsou nutnou podmínkou pro to, aby se zajistila její správná funkčnost. V případě nedodržení této aplikační zásady a vytvoření příliš slabé vrstvy (například nemístným šetřením nebo naředěním nátěru vodou) může fotokatalytický efekt působit i na podklad, to se pak muže projevit jeho žloutnutím.
 7. Jednotlivé vrstvy je nutno nanášet tak, že se druhá vrstva nanáší po zavadnutí první vrstvy. Třetí vrstvu nanášejte až po úplném zaschnutí předchozích dvou vrstev.
 8. V případě, že je cílem vytvoření povrchu, který umožňuje snadné odstranění graffiti, je nutno nanést 6 – 7 vrstev funkčního nátěru FN®2. Pokud je podkladem beton je doporučeno při antigrafity aplikacích nanést první vrstvu s použitím funkčního nátěru FN®1 a zbylé vrstvy realizovat pomocí sanační suspenze FN®2. Odstranění grafitti je jednoduché. Optimálním postupem je plochu ošetřenou FN® nejprve ostříkat proudem vody a poté povrch i s grafitti vyčistit hrubým kartáčem a ostříkat tlakovou vodou. Strhnutí grafitti je možno provést i za sucha hrubým kartáčem, vyžaduje to však větší úsilí. Na povrch, kde bylo provedeno odstranění grafitti je nutno znovu nanést pět vrstev funkčního nátěru FN®2.
 9. Funkční nátěr FN® je možno nanášet pomocí štětce, válečku nebo stříkáním.
 10. Nejvhodnější metodou je stříkání. Zajišťuje rovnoměrné nanesení materiálu, rychlý postup práce a nižší spotřebu na savém povrchu. Stříkání provádějte pomocí zařízení, které vytváří co nejjemnější kapénky. Jako vhodné se pro interiér osvědčily profesionální nebo poloprofesionální stříkací pistole typu HVLP s tryskami určenými pro lakýrnické práce. Pro aplikace velkých ploch v exteriéru je možné použít také airless vysokotlaká stříkací zařízení s míchadlem suspenze. Pro aplikaci  FN®nátěrů nedoporučujeme mechanické rozprašovače a postřikovače protože nevytvářejí rovnoměrné kapénky.
 11. Optimální vzdálenost trysky stříkací pistole od stěny je 35 – 40 cm. Stříkání provádějte rychlým kmitavým pohybem zápěstí. Tímto způsobem naneste vytvořenou aerosolovou „mlhu“ rovnoměrně a v tenké vrstvě na podklad. Dbejte na to, aby se při stříkání na podkladu nevytvářela mokrá lesklá místa. Jsou příznakem tvorby příliš velké vrstvy. Nátěr na nich může stékat, může také dojít k promáčení podkladu, nebo popraskání.
 12. Ověřené poloprofesionální přístroje: Wagner W550. Využití jiných typů zařízení je možné.
 13. Stříkání je také nejvhodnější metodou nanášení z estetických důvodů. Zejména FN®2 není totiž plně transparentní. Na barevném podkladu vytváří mléčné zakalení a zesvětlení. Pokud není suspenze nanesena jemným nástřikem a rovnoměrně, dochází k vytváření „kocourů“. Tento efekt je možno zmírnit užitím barevných mutací funkčních nátěrů FN®. Nelze jej však úplně odstranit.
 14. Pro nanášení válečkem jsou v interiéru většinou vhodné nízké lakýrnické válečky. Pro aplikace na hrubý povrch (např. fasáda) doporučujeme válečky s vyšším vlasem nebo kombinaci válečku a štětce (hodně hrubé povrchy). Nanášení je nutno provádět nepřemáčeným válečkem ve svižném tempu, aby, zejména u savějších podkladů, nedošlo k jejich promáčení a nadměrné spotřebě materiálu. Použití štětce je vhodné v případech, kdy není možné využít stříkání nebo nanášení válečkem.
 15. Plochy, které nejsou ošetřovány funkčním nátěrem FN® a předměty v místnostech kde se nátěr nanáší je nutno důkladně zakrýt ochrannou fólií. Kraje fólie se doporučuje překrýt a uchytit malířskou páskou. Tímto opatřením se zamezí nekontrolovanému usazování mikroskopických kapének funkčního nátěru FN® na povrchu ploch a předmětů, kde to není žádoucí a kde by mohlo docházet v důsledku fotokatalytického efektu např. k tvorbě teček na lakovaném povrchu.
 16. K tomu, aby byla zajištěna funkčnost vytvořené fotoaktivní vrstvy, je nezbytné, aby na plochy ošetřené funkčním nátěrem FN® dopadalo dostatek denního světla, nebo bylo zajištěno nasvícení umělým zdrojem ultrafialového (UVA) světla (vyhovující jsou zdroje v rozsahu 350 – 375 nm, optimální vlnová délka pro fotoaktivaci je 365 nm). Minimální výkon zdroje ve vztahu k nasvětlené ploše se řídí u UVA zářivek podle pravidla 1W elektrického příkonu zdroje na 1m2 nasvícené plochy. Minimální intenzita UV-A záření pro zajištění funkčnosti fotokatalytické plochy je 0,2W/1m2.

APLIKAČNÍ VIDEA

Jak správně aplikovat FN® nátěry válečkem v interiéru

 

Jak správně vyčistit fasádu a aplikovat FN® nátěry

Jak správně vyčistit zateplenou fasádu a pak aplikovat ochrannou technologii FN-NANO

Techniky aplikace funkčních nátěrů FN® na fasádu

Techniky nanášení funkčních nátěrů FN na fasádu

Jak a kdy nasvítit UVA světlem

K tomu, aby byla zajištěna funkčnost vytvořené fotoaktivní vrstvy, je nezbytné, aby na plochy ošetřené funkčním nátěrem FN® dopadalo denní světlo, nebo bylo zajištěno nasvícení umělým zdrojem ultrafialového (UVA) světla. Pro nasvícení doporučujeme využívat takové zdroje UVA a takovou intenzitu, které jsou zcela neškodné pro zdraví lidí i zvířecích miláčků v prostorech, kde je toto nasvícení používáno. Pro představu: v zimních měsících při zatažené obloze je intenzita UV záření v denním světle 10 x  vyšší než jsou doporučené hodnoty nasvícení naších nátěrů v interiéru.

Vyhovující jsou zdroje v rozsahu 350 – 375 nm, optimální vlnová délka pro fotoaktivaci je 365 nm).

Venku (v exteriéru) je po celý rok (včetně zimních měsíců) v denním světle (i ve stínu), obsaženo takové množství UV záření, které zajišťuje plný fotokatalytický čistící výkon nátěrové vrstvy FN®.

Uvnitř budov, v interiérech, je však situace odlišná. V řadě prostor není denní světlo žádné a tam, kde jsou okna, proniká přes jejich skla jen velmi málo ultrafialového záření. Chceme-li zajistit dobrou funkčnost fotokatalytického nátěru i v interiéru, kde není dostatek UV záření z denního světla, je nezbytné, aby jím natřená plocha byla nasvícena ultrafialovým světlem o vlnové délce 355 – 375 nm (UVA).

Ultrafialové světlo o kratších vlnových délkách sice aktivuje fotokatalytický proces také, ale při jeho použití může dojít k poškození zdraví. Proto použití UV zdrojů označovaných jako UVB a UVC nedoporučujeme.

Světelný zdroj instalujeme vždy tak, aby bylo světlo směřováno na fotokatalytickou plochu vytvořenou FN® nátěrem:

Schéma možného nasvícení stropu místnosti zdrojem UV světla: 

Minimální výkon zdroje ve vztahu k nasvětlené ploše se řídí u UVA zářivek podle pravidla 1W elektrického příkonu zdroje na 1m2 nasvícené plochy. Minimální intenzita UV-A záření pro zajištění funkčnosti fotokatalytické plochy je 0,2W/1m2. Čím vyšší je intenzita UV záření dopadajícího na fotokatalytickou plochu, tím lépe je její povrch schopen rozkládat škodliviny ve vzduchu a likvidovat mikroorganismy. Všeho moc škodí. To platí i pro použití UVA záření, jehož intenzitu bychom neměli zvyšovat nad 2W/1m2. Stejně tak je důležité dbát pokynů výrobců světelných zdrojů a dbát, aby při použití UVA svítidel s vysokým výkonem bylo světlo směřováno na plochy natřené FN a nesvítilo přímo do očí lidí.

Světelné UVA zdroje je možno zakoupit ve speciálních prodejnách a na internetu. Nejčastěji jsou používány aktinické UVA zářivky vydávající modrobílé světlo nebo „černé“ (Black Light) zářivky vydávající UVA záření v neviditelné části spektra. Kromě zářivek lze využívat i některé druhy speciálních výbojek a LED diody, které produkují UVA záření v doporučených vlnových délkách od 350 – 368 nm.

Pro efektivní nasvícení je důležité věnovat pozornost výběru vhodného svítidla do něhož je umístěna zářivka nebo jiný UVA světelný zdroj.  Zdroj UV světla by neměl být zakrytý skleněným nebo plastovým krytem, které většinou (pokud nejde o speciální materiál) odstíní značnou část UV záření. Svítidlo by mělo také obsahovat hliníkový reflektor, protože reflektory ze železa a jiných materiálů UV špatně odrážejí, nebo jej pohlcují. Tím se pak připravujeme o potřebný světelný výkon.

Zdroje ultrafialového světla (UVA 350 – 370 nm)

Příklady nasvícení UVA v interiérech:

FN® Aqua je vodná suspenze zdravotně neškodných inertních minerálních látek. Slouží pro snížení spotřeby chemických
přípravků při údržbě bazénové vody.

Látky obsažené v suspenzi cestou fyzikálních a mechanických vlivů účinně brání ve vodě bazénů s přístupem denního světla, nebo s filtračním systémem s UV lampou, přemnožení nežádoucích mikroorganismů. Umožňují tak snížit množství chemických prostředků používaných pro údržbu bazénové vody a zachování její kvality.

Přípravek omezuje přemnožení mikroorganismů s využitím následujících
mechanismů:

 • Obalení mikroorganismů anorganickým filmem,
 • mikroskopické krystaly fotoaktivního oxidu titaničitého1 fyzikální cestou, prostřednictvím polovodičového jevu, odstraňují z vody molekuly a mikroskopické částice organických nečistot, které slouží jako zdroj živin pro mikroorganismy;
 • světlem aktivované částice fotoaktivního oxidu titaničitého působí obrovskou energií uvolněných elektronů a elektronových děr na povrch bakterií, kde roztrhají molekuly organických látek tvořící jejich buněčnou stěnu. Tím dojde k jejímu protržení.

DOPORUČENÍ K POUŽITÍ:

VENKOVNÍ ODKRYTÉ BAZÉNY:
Je vhodné pro venkovní odkryté bazény nebo bazény se systémem jemné pískové
filtrace nebo filtrační náplní obsahující zeolity (např. ZELBRIT) a se zastřešením, které lze odsunout nebo otevřít tak, aby do nich mohlo pronikat sluneční světlo bez toho, aby procházelo prosklením z minerálního nebo umělohmotného skla, které omezuje průchod UV záření nebo vybavené recirkulací s UVC lampou (tvrdé antibakteriální záření).

Není vhodný pro veřejná koupaliště a bazény bez dokonalé a pravidelné údržby.

ZASTŘEŠENÉ BAZÉNY:
Je vhodné pro zastřešené bazény s jemnou pískovou filtrací nebo filtrační náplní obsahující zeolity (např. ZELBRIT) a UV lampou, která je součástí filtračního systému a je pravidelně využívána. Možnost otevřít v létě bazén pro přímý vstup slunečního světla je výhodou.

FN® AQUA je možno používat souběžně s chemickými prostředky. Při vhodném složení bazénové vody, menší frekvenci a intenzitě využívání bazénu a při dodržení doporučeného postupu lze bazén provozovat i dlouhodobě bez využití chemie.

POSTUP A ZÁSADY APLIKACE:
Spotřeba a dávkování:

FN® AQUA (dále FNA) se dodává jako koncentrovaná suspenze v plastových lahvích o objemu 0,25, 0,5, jeden nebo pět litrů.
Pro průběžnou údržbu s cílem snížení množství chemických přípravků pro údržbu bazénové vody se používá 0,1 litru koncentrátu FNA na 20m3 bazénové vody to je 0,005l (0,5 centilitru) koncentrátu FNA na 1m3 bazénové vody.
Aplikace FNA se provádí v předepsaném množství pravidelně v intervalu 7-14 dní dle stavu vody v bazénu.

Příprava suspenze a její aplikace do bazénové vody:

FNA se aplikuje do bazénu naředěná a čerstvě rozmixovaná.
a) Příprava naředěné FNA:
1. FNA dokonale protřepeme (1 min.) v originální lahvi a návazně přelijeme do větší nádoby, kde ji dokonale rozmixujeme neředěnou) tyčovým mixérem, po dobu (cca 3min) na dně nádoby.
2. Ředění FNA:
krok 1. K rozmixované FNA postupně a rovnoměrně přiléváme vodu až do naředění 1 díl FNA : 2 díly vody. Po celou dobu ředění mixujeme tyčovým mixérem. Celkový čas 3 minuty.
krok 2. Do nádoby s naředěnou a rozmixovanou FNA postupně přilijeme dalších 7 – 8 dílů vody a stále mixujeme tyčovým mixérem po dobu dalších 5 min.

Dodržení postupu přípravy suspenze je důležité pro dosažení dokonalé distribuce jejích minerálních složek v bazénové vodě, a tím i pro zajištění dobré funkčnosti přípravku!

APLIKAČNÍ VIDEA:

ZPROVOZNĚNÍ BAZÉNU PO ZIMĚ:

PRŮBĚŽNÁ ÚDRŽBA BAZÉNOVÉ VODY :