FN® Primer Silicate, 5 kg

  • Popis

Popis

Silikátový základní penetrační nátěr

  • základní penetrační nátěr do vnitřního i venkovního prostředí
  • sjednocuje různou nasákavost podkladu
  • zpevňuje minerální podklad
  • používá se jako ředidlo do silikátových nátěrových hmot
  • součást funkčního fotokatalytického nátěrového systému zajišťujícího aktivní samočištění povrchu, odolnost vůči mikroorganismům, dokonalou ochranu podkladu proti UV záření a účinné čištění vzduchu

vydatnost: 6 – 25 m2 z 1 kg koncentrátu v jedné vrstvě

  • Použití: jako základní nátěr pod silikátové nátěrové hmoty FN® PAINT SILICATE a příp. jako jejich ředidlo. Používá se pro úpravu a zpevnění minerálních podkladů – vyzrálých vápenných, vápenocementových a cementových omítek, štuků, betonu, starých očištěných minerálních nátěrů, cihel, pískovce, stavebního kamene apod. Odstín: bezbarvý až mléčně zakalený. Podklad: čistý, pevný, nosný, vyzrálý, soudržný, drsný, suchý, bez uvolňujících se částic, spečených vrstev a nesoudržných částí, zbavený prachu, mastnot, bednících olejů, starých nátěrů, výkvětů. Nesmí být hydrofobizovaný ani biologicky napadený. Nelze aplikovat na podklady obsahující sádru, starší (již zkarbonatované) vápno, výkvěty vodorozpustných solí (sírany, dusičnany, chloridy), fasádní akrylátové, silikonové a polyvinylacetátové nátěry, barvy na bázi křídy, lakované podklady, plasty, dřevo, kovy a vodou namáhané (vodorovné) a vlhké plochy. Aplikační teplota (přípravku, prostředí a podkladu): při aplikaci a do 24 hodin po aplikaci se musí pohybovat v rozmezí +5 až +25 °C. Nátěry se nesmí provádět na prudkém slunci. Nanášení: štětkou, štětcem. Aplikace je možná i malířskými válečky, ale je nutné počítat s odstřikem od válečku. Ředění: 1:1 s čistou vodou nebo 1:1:1 s vodou a barvou FN® PAINT SILICATE. Vydatnost: 6 – 25 m2 z 1 kg koncentrátu. Vydatnost se liší v závislosti na savosti a struktuře podkladu a tloušťce nanesené vrstvy. Přesnou vydatnost pro konkrétní podklad stanovte na zkušební ploše. Aplikační postup: 1) před aplikací je nutné zakrýt všechny skleněné, keramické a lakované povrchy, přírodní kameny, kovové a dřevěné rámy oken a dveří, protože silikátová penetrace je může poleptat a stopy po ní jsou, zejména na skle, prakticky neodstranitelné. 2) přípravek se naředí a promíchá. 3) provede se aplikace v jedné vrstvě. Pozor na přepenetrování a nedokonalé rozetření, stopy po stečení penetrace jsou patrné i po přetření barvou. 4)všechny pomůcky při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí a po práci omýt vodou. Doba zasychání: 6 – 24 hod. v závislosti na teplotě a vlhkosti. Přetíratelnost: po 12 – 24 hodinách. Před aplikací se doporučuje přečtení podrobnějších informací uvedených v technickém listu výrobku. Bezpečnost: obsahuje draselné vodní sklo. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při nanášení a schnutí v interiéru důkladně větrejte. První pomoc: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při požití vypláchněte ústa vodou. Při obtížích vyhledejte lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Likvidace odpadů: Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. VOC: ≤0,5 hm. %. Mezní hodnota VOC kat. A (h) VŘNH: 30 g/l. Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: ≤5 g/l. Hustota: 1,0 g/cm3. Skladování: v suchu, při +3 až +25 °C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením. Datum spotřeby: v původním neotevřeném balení do data uvedeného na obalu (EXP.).