FN® Primer Acrylic, 5 kg

  • Popis
  • Další informace

Popis

Akrylátový základní penetrační nátěr

  • základní penetrační nátěr do vnitřního i venkovního prostředí
  • zpevňuje podklad
  • snižuje a sjednocuje různou nasákavost podkladu
  • výrazně zvyšuje kryvost a přídržnost vrchních vrstev
  • připraven k okamžitému použití
  • součást funkčního fotokatalytického nátěrového systému zajišťujícího aktivní samočištění povrchu, odolnost vůči mikroorganismům, dokonalou ochranu podkladu proti UV záření a účinné čištění vzduchu 
  • lze pigmentovat

vydatnost: 2,5 – 8 m2 z 1 kg

Použití: jako základní nátěr před aplikací nátěrové hmoty FN® PAINT ACRYLIC nebo FN® SENSITIVE SILICATE. Výrobek podklad zpevní, sníží a sjednotí jeho různou nasákavost, výrazně zvýší přídržnost a krycí schopnost vrchních vrstev. Nátěr je připraven k použití do vnitřních i venkovních prostor. Odstín: bílý a odstíny dle aktuální nabídky. Podklad: soudržný, suchý, nemastný, bez nečistot a biologického napadení (plísně, řasy), nezasolený. Nové omítky musí být vyzrálé, kontrolu lze provést pH testerem. Aplikační teplota (přípravku, prostředí a podkladu): při aplikaci a do 24 hodin po aplikaci se musí pohybovat v rozmezí +5 až +30 °C. Nanášení: štětkou, štětcem nebo válečkem. Vydatnost: 2,5 – 8 m2 z 1 kg podle savosti a struktury podkladu. Příklad aplikačního postupu: 1) před použitím řádně promíchat. Nanáší se v jedné vrstvě neředěný nebo zředěný max. 0,05 l vody na 1 kg přípravku. Výrobek se nesmí přeředit! 2) po zaschnutí (min. 24 hod.) následuje povrchová úprava fasádní barvou FN® PAINT ACRYLIC nebo interiérovou barvou FN® SENSITIVE SILICATE. 3) všechny pomůcky při pracovních přestávkách je potřeba chránit proti zaschnutí a po práci omýt vodou. Podrobnější informace jsou uvedené v technickém listu výrobku. Bezpečnost: obsahuje biocidní přípravky. Obsahuje 1,2-benzoisothiazolin-3-on a reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Doporučujeme používat ochranné brýle a pracovní oděv. Při nanášení a schnutí v interiéru důkladně větrejte. Při aplikaci stříkáním nevdechujte aerosoly. První pomoc: zasažené oči vypláchněte vodou. Při požití vypláchněte ústa vodou. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Při obtížích vyhledejte lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Likvidace odpadů: Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. VOC: ≤0,2 hm. %. Mezní hodnota VOC kat. A (h) VŘNH: 30 g/l. Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: ≤3 g/l. Hustota: cca 1,44 g/cm3. Skladování: v suchu, při +3 až +30 °C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením. Případný mírný sediment není na závadu. Datum spotřeby: v původním neotevřeném balení do data uvedeného na obalu (EXP.).

Další informace

Váha 5,3 kg