FN® Paint Silicate, 20 kg

FN® Paint Silicate, 20 kg

Silikátová barva pro ověřené a doporučené (systémové) řešení venkovních a fasádních povrchů jako mezivrstva mezi penetrací FN® PRIMER SILICATE a funkčním FN NANO® nátěrem.

3 496 bez DPH
4 230 vč DPH

  • Popis

Popis

FN® PAINT SILICATE

Silikátová barva do venkovního prostředí. Podklad do exteriéru pro aplikaci ochranného funkčního nátěru FN NANO®.

  • součást funkčního fotokatalytického nátěrového systému zajišťujícího čištění vzduchu
  • a odolnost vůči mikroorganismům
  • vysoká prostupnost vodních par
  • jemná struktura, matný vzhled 
  • lze pigmentovat

vydatnost: cca 4,5 m2 z 1 kg barvy v jedné vrstvě

Použití: nátěrový systém tvoří základní nátěr FN® PRIMER SILICATE, nátěrová hmota FN® PAINT SILICATE a následně funkční nátěry FN NANO®. V exteriéru i interiéru se používá k nátěrům čistě minerálních podkladů – vyzrálých vápenných, vápenocementových a cementových omítek, štuků, betonu, starých očištěných minerálních nátěrů, cihel, pískovce, stavebního kamene. Odstín: bílý a odstíny dle aktuální nabídky. Podklad: čistý, pevný, nosný, vyzrálý, soudržný, drsný, suchý, bez uvolňujících se částic, spečených vrstev a nesoudržných částí, zbavený prachu, mastnot, bednících olejů, starých nátěrů, výkvětů. Nelze aplikovat na podklady obsahující sádru, starší (již zkarbonatované) vápno, hydrofobizované materiály, výkvěty vodorozpustných solí, fasádní akrylátové, silikonové a polyvinylacetátové nátěry, barvy na bázi křídy, lakované podklady, plasty, dřevo, kovy a vodou namáhané (vodorovné) a vlhké plochy. Aplikační teplota (barvy, prostředí a podkladu): při aplikaci a do 24 hodin po aplikaci se musí pohybovat v rozmezí +5 až +25 °C. Nátěry se nesmí provádět na prudkém slunci. Nanášení: štětkou. Aplikace je možná i malířskými válečky, ale je nutné počítat s odstřikem barvy od válečku. Realizovat pouze ucelené plochy, nekombinovat na ploše různé aplikační techniky, nepoužívat pro lokální opravy. Vydatnost: cca 4,5 m2 z 1 kg barvy v jedné vrstvě. Vydatnost se může lišit v závislosti na savosti a struktuře podkladu a tloušťce nanesené vrstvy. Přesnou vydatnost pro konkrétní podklad stanovte na zkušební ploše. Aplikační postup: 1) před aplikací je nutné zakrýt všechny skleněné, keramické a lakované povrchy, přírodní kameny, kovové a dřevěné rámy oken a dveří, protože silikátová barva je může poleptat a stopy po ní jsou, zejména na skle, prakticky neodstranitelné. 2) napouštěcí nátěr se provede silikátovým přípravkem FN® PRIMER SILICATE podle návodu na etiketě. Nátěr se ponechá 12 – 24 hodin zasychat. 3) poté se nanesou minimálně dva krycí nátěry řádně promíchanou barvou FN® PAINT SILICATE zředěnou max. 0,1 litru přípravku FN® PRIMER SILICATE na 1 kg barvy. K ředění se nesmí použít voda. Mezi nátěry je nutné dodržet minimální čas schnutí 12 hodin. 4) všechny pomůcky při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí a po práci omýt vodou. 5) po dokonalém proschnutí nátěrů a jejich zrání (min. 24 hodin, lépe 48 hodin) lze dle návodu aplikovat funkční nátěr FN NANO®. Před aplikací se doporučuje přečtení podrobnějších informací uvedených v technickém listu výrobku. Bezpečnost: obsahuje draselné vodní sklo. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při nanášení a schnutí v interiéru důkladně větrejte. První pomoc: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při požití vypláchněte ústa vodou. Při obtížích vyhledejte lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Likvidace odpadů: Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.VOC: ≤0,4 hm. %. Mezní hodnota VOC kat. A (a) VŘNH: 30 g/l. Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: ≤5 g/l. Hustota: 1,4 – 1,5 g/cm3. Skladování: v suchu, při +3 až +25 °C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením. Datum spotřeby: v původním neotevřeném balení do data uvedeného na obalu (EXP.).