FN® Paint Acrylic, 20 kg

FN® Paint Acrylic, 20 kg

Fasádní akrylátová jemná barva (podklad pro aplikaci ochranného funkčního nátěru FN® ). Pro použití v exteriéru (na fasády) i interiéru.

1,708

  • Popis

Popis

FN PAINT ACRYLIC

Fasádní akrylátová jemná barva (podklad pro aplikaci ochranného funkčního nátěru FN® )

  • součást funkčního fotokatalytického nátěrového systému zajišťujícího čištění vzduchu a mimořádnou odolnost vůči tmavnutí a černání atmosférickou špínou a proti  mikroorganismům
  • snadná aplikace
  • vysoká krycí schopnost a roztíratelnost
  • jemná struktura, matný vzhled

vydatnost: cca 7 m2 z 1 kg barvy v jedné vrstvě

Použití: nátěrový systém tvoří základní nátěr FN PRIMER ACRYLIC, nátěrová hmota FN PAINT ACRYLIC a následné fotokatalytické nátěry PROTECTAM FN. Používá se k venkovním nátěrům vápenných, vápenocementových a břízolitových omítek, omítek s akrylátovým poji­vem, zdiva, k dekoračním nátěrům svislých betonových konstrukcí apod. Barva je vhodná pro nátěry minerálních omítek, pro obnovovací nátěry akrylátových fasádních barev, pro sjednocující nebo obnovovací nátěry kontaktních zateplovacích systémů s povrchovou úpravou z akrylátové tenkovrstvé omítky atd. Odstín: bílý a odstíny dle aktuální nabídky. Podklad: vyzrálý, chemicky neutrální, soudržný, suchý, nemastný, zbavený bednících olejů, nezasolený, bez nečistot a biologického napadení (plísně, řasy). Aplikační teplota (barvy, prostředí a podkladu): při aplikaci a do 24 hodin po aplikaci se musí pohybovat v rozmezí +5 až +30 °C. Nanášení: válečkem, štětkou, štětcem, stříkáním Airless. Vydatnost: cca 7 m2 z 1 kg barvy v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky vrstvy. Příklad aplikačního postupu: 1) nejprve se provede napouštěcí nátěr penetračním přípravkem FN PRIMER ACRYLIC. Napouštěcí nátěr se po­nechá nejméně 12 – 24 hodin dokonale zaschnout. 2) po zaschnutí napouštěcího nátěru se nanesou 2, u nových či odstínově výrazně odlišných podkladů pod­le potřeby i více, krycí nátěry barvou zředěnou max. 0,05 litru vody na 1 kg barvy. Před aplikací je potřeba barvu řádně promíchat. 3) všechny pomůcky při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí a po práci omýt vodou. 4) Doba zasychání (20 °C, rel. vlhkost vzduchu 60 % obj.): min. 4 hod.. V případě následné aplikace nátěru FN® je nutno nátěrovou vrstvu vytvořenou FN PAINT ACRYLIC nechat vyschnout a vyzrát po dobu 24 hod. Před aplikací se doporučuje přečtení podrobnějších informací uvedených v technickém listu výrobku. Bezpečnost: klasifikováno jako bezpečná směs. Uchovejte z dosahu dětí. Doporučujeme používat ochranné brýle a pracovní oděv. Při aplikaci stříkáním nevdechujte aerosoly. První pomoc: zasažené oči vypláchněte vodou. Při požití vypláchněte ústa vodou. Při obtížích vyhledejte lékaře. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Likvidace odpadů: odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. VOC: kategorie A/c/VŘNH, max. povolená hodnota 40 g/l, obsah ve výrobku připraveném k použití ≤20 g/l. Skladování: v suchu, při +3 až +30 °C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením. Datum spotřeby: v původním neotevřeném balení do data uvedeného na obalu (EXP.).