FAQs

Dobrý den,

V prosinci minulého roku naší mateřské škole poskytla firma COLORLAK a.s. sponzorský dar ve formě čistícího nátěru AKTIVNÍ NANOSTĚNA FN2. Ráda bych vám touto cestou poděkovala za tento příspěvek a zároveň vám sdělila zkušenosti, které s tímto nátěrem máme po 1. roce užívání. Čistící nátěr AKTIVNÍ NANOSTĚNA FN2 byl zhotoven na stropu (80 m2) v třídě nejstarších dětí. Vedle této třídy se nachází kuchyně. Část vůní a pachů, vznikajících při přípravě jídla, se dostává i do prostoru třídy.

Původně jsem měla pochybnosti o účinnosti takového nátěru. Po roce užívání prostor s čistícím nátěrem se musím přiznat, že mé obavy nebyly na místě. V třídě je stále čistý vzduch a současně zmizely i nepřijemné zápachy z kuchyně. O tom, že nátěr odstraňujeuje nejen nepříjemné pachy, ale i škodlivé viry a bakterie v ovzduší, jsme se přesvědčili při sledování nemocnosti dětí v třidě. Ve srovnán í s předchozím rokem, kdy čisticí nátěr AKTIVNÍ NANOSTĚNA FN2 ještě ve třídě nebyl, klesla nemocnost dětí o vice jak 70 %. Je úžasné, co všechno dokáže jediný nátěr na stropu v místnosti. Nátěr je stále čistě bílý bez jakýchkoliv fleků a vzhledových vad a vlastně na stropu není vůbec vidět. Jeho funkce je zajištěna pouze denním světlem, kterého je v třídě díky velkým oknům dostatek.

Dnes věřím i tomu, že vzhled stropu zůstane dlouhodobě čistý a současně ušetříme i náklady na malování stropu. Díky zkušenostem s tímto nátěrem, mohu tento čistící nátěr bez obav doporučit i pro podobná ostatní zařízení a nejen pro ně. Ještě jednou děkuji za váš sponzorský dar a přeji vám hodně úspěchu s čisticím nátěrem AKTIVNÍ NANOSTĚNA FN2.

Marie Procházková
ředitelka

Pracuji jako ředitelka a učitelka v mateřské škole Paskov. Ve své třídě mám zapsáno 26 dětí ve věku, od 3-4 let. Donesla se ke mně informace a později i nabídka, vyzkoušet ve své třídě, speciální (fotokatalytický) nátěr, který by měl mít příznivý vliv na zdraví dětí. Připomíná bílou malířskou barvu, má výrazný jas a má schopnost samočistění! Pokud na ošetřené zdi dopadá denní světlo, stávají se z nich čističky vzduchu. Dochází k ničení a rozkladu škodlivých látek, jako jsou víry, bakterie, spory, plísně, dokonce i odstranění zápachu. Tento proces se jmenuje fotokatalýza. Takhle jsem se seznámila teoreticky s tímto ojedinělým přípravkem. Zkusíme to!

Když jsme se vrátili do třídy po aplikaci tohoto nátěru, připadala mi třída jiná.  …jasnější a po pár dnech, z ní zmizel i jakýsi charakteristický „školkový pach“. Klíma třídy je nyní svěží, bez zápachu, jakoby voňavější. Po 10 dnech po aplikaci nátěru na strop třídy, došlo k měření a zjištění nového stavu v naší třídě. (prováděl Zdravotní Ústav v Ostravě) Výsledek byl následující:

– Mikroorganismy, nám po aplikaci v místnosti klesly o 32 %
– a na zdech ošetřených nátěrem, nebyly zjištěny mikroorganismy žádné. Vyjádření v číslech, pokles tedy o 100 % .

Jelikož v době realizace nebylo ve třídě dostatek potřebného světla, vyřešila nám toto aplikační firma i umělým osvětlením. Přes zimu jsme jej pak na nátěr nechali svítit. Jak se projevila docházka dětí do třídy MŠ po aplikaci nátěru? V únoru 2013 byl zjištěn průměr docházky ještě 13,2 %, ale již v březnu 2013 docházka dětí stoupla o 31,8 %. A to zrovna probíhalo období chřipkové epidemie v našem MS kraji. Učitelky, které pravidelně pracují v této třídě, která jako jediná byla ošetřena antibakteriálním nátěrem, si na pročištěné klima již zvykly. Překvapila nás ale reakce maminky dítěte, které dochází do vedlejší třídy. Po vstupu k nám, řekla: „ jéé, vy tu máte tak hezky, je to tady moc příjemné“. Tato spontánní reakce maminky nám opět připomněla, že v naší třídě je prostě jiné klima. A co je navíc potěšující…? Opakované malování, které dle vyhlášky musíme provádět jednou za 2 roky, se prodlužuje po aplikaci nátěru až na dobu 7 let!
V Paskově dne 3. 5. 2013
Libuše Klimundová, ředitelka MŠ Paskov

Na starou výmalbu nedoporučujeme aplikovat. Neznámý podkladový nátěr může uvolnit VOC látky, které mohou způsobit nežádoucí vzhled, případně zápach.

Pokud přesto chcete aplikovat, lze provést kroky ke snížení rizika:

 • Při aplikaci stříkáním nedochází k výraznému promočení povrchu a tím se snižuje riziko kontaminace VOC látkami.
 • Při aplikaci válečkem je větší riziko promáčení povrchu. Doporučujeme použít náš speciálně vyvinutý váleček, běžné malířské válečky nejsou pro takovou aplikaci vhodné.
 • Před aplikací doporučujeme ošetřit menší plochu, nasvítit ji aktivačním světlem a pozorovat, jestli dojde ke změně vzhledu a jestli není cítit nepříjemný zápach. Pokud je vše v pořádku, lze předpokládat, že při aplikaci nevznikne žádný problém.

Legislativa a oxid titaničitý TiO2

• TiO2 není jedovatý a nevykazuje žádnou chemickou toxicitu.
• TiO2 je zcela inertní a nerozpustný.
• TiO2 se vyskytuje všude okolo nás, například v půdě často tvoří až 2% obsahu.
• Titan je 7. nejrozšířenější prvek v zemské kůře.
• TiO2 je biokompatibilní s lidským organismem, protože lidské tělo nevyužívá tento prvek ani pro jeden ze svých metabolických procesů. Lze říct, že TiO2 je po acylpyrinu druhá nejprozkoumanější látka.
• TiO2 naopak využívají jako stavební prvek všechny rostliny (obsahují až 10 % v pevné bázi).
• Ve vyspělých společnostech sní člověk až 1 kg TiO2 ročně (žvýkačky, zubní pasta, bonbóny, šlehačka, jogurt atd.).
• K vážnému ohrožení zdraví, by dospělý člověk musel sníst okolo 4 kg TiO2 najednou.
• Na základě studie s dlouhodobou expozicí (po dobu 18 měsíců) krys 250 mg/m3 TiO2 ve vzduchu podala Francie žádost o klasifikaci TiO2 v kategorii 2 Podezření na lidské karcinogeny (zařazení látky do kategorie 2 se provádí na základě důkazů získaných ze studií u člověka nebo na zvířatech, které však nejsou dostatečně přesvědčivé pro zařazení látky do kategorie 1A, nebo 1B podle průkaznosti důkazů a dodatečných úvah (viz oddíl 3.6.2.2). Takovéto důkazy se mohou odvodit buď z omezených důkazů karcinogenity ve studiích u člověka, nebo z omezených důkazů karcinogenity ve studiích na zvířatech).

 • Nařízením Komise v přenesené pravomoci delegovaných akt (EU) 2020/217 bylo rozhodnuto o klasifikaci TiO2 v práškové vdechnutelné formě (velikosti mikročástic menší než 10 mikronů) zařazení do skupiny 2 – podezření na lidské karcinogeny. Podle nové legislativy se na FN NANO® vztahuje část, kterou máme na výrobcích již od roku 2008, že nemáte vdechovat stříkací mlhu a máte při aplikaci používat ochranné pomůcky. Nařízení se týká CLP legislativy (informovanosti spotřebitele na obalu). Nově, od října 2021, je na zadní straně výrobků kód EUH211.
  Po zaschnutí FN NANO® na povrchu vzniká pevný kompozit s přídržností 3-5 MPa, ze kterého se žádné vdechnutelné částice nemohou samovolně uvolňovat do prostoru. Ani při mechanickém otěru nedochází k uvolnění částic menších než 10 mikronů.
 • Legislativně dané limity prašnosti pro TiO2 se nemění (prach s nespecifikovaným účinkem):
  – V pracovním prostředí je limit prašnosti pro TiO2 v ČR dán 10mg/m3.
  – Pro pobytové vnitřní prostředí Vyhláška 6/2003 Sb. Frakce nevdechnutelného prachu PM10 = 150 μg/m3; frakce vdechnutelného prachu PM2,5 = 80 μg/m3.
 • Pozn: TiO2 prach je používán v klinických inhalačních studiích jako inertní standard prachu. Účinky vlivu prachu tisíců různých látek na plíce byly stanovovány a porovnávány s vlivem TiO2 prachu v miliónech studií. Vliv TiO2 prachu na lidské zdraví je dokonale znám. Lze říct, že TiO2 je po acylpyrinu druhá nejprozkoumanější látka.
 • V nátěrech FN NANO® je používána forma nanočástic TiO2, která dle mnoha mezinárodních publikací v recenzovaných časopisech, včetně vědecké práce Ústavu experimentální medicíny AV ČR, vychází s výsledkem, že nepoškozuje plicní buňky.

 

FN NANO® a uplatnění principu předběžné opatrnosti v souvislosti s klasifikací TiO2.

Neexistuje vědecky podložený, oprávněný důvod pro využití principu předběžné opatrnosti pro omezení využívání technologie FN NANO®, a to ani v předškolních a školních zařízeních a v prostorech, kde pobývají osoby se sníženou imunitou.

Důvod:

 1. při výrobě FN NANO® jsou striktně využívány pouze materiály, které jsou bezpečné, včetně fotoaktivního TiO2 ve formě, která není klasifikována jako karcinogen ani potenciální karcinogen
 2. po vyschnutí nátěrové vrstvy se v důsledku jejich fyzikálních vlastností nemohou uvolňovat prachové částice menší než 10 μm
 3. neexistuje žádný dostatečný, kvalifikovaně a vědecky doložený důvod, na jehož základě by bylo možno omezit využití technologie FN NANO® s odvoláním na princip předběžné opatrnosti

V současnosti dochází ke zneužívání principu předběžné opatrnosti ve formě manipulace veřejného mínění pseudo-vědeckými články. Jako příklad je možno uvést článek “Využití fotokatalytického jevu TiO2“. S jeho podrobným rozborem a kritikou nevědeckých postupů se můžete seznámit na následujícím odkazu https://fotokatalyza.org/clanky/bezpecnost-tio2/tio2-hysterie/myty-okolo-tio2.html

 

Nasvícení interiéru a jeho škodlivost?

• Nátěr se aktivuje ultrafialovým světlem o vlnové délce nižší než 390 nm.
• V případě, že do interiéru neproniká přirozené aktivační světlo (denní světlo), používáme ideálně umělé UVA zdroje s optimální vlnovou délkou 365 nm. Pro čištění vzduchu doporučujeme intenzitu alespoň 0,2 W/m2.
• Technologie funguje i při desetině této intenzity, fyzikální proces je však při nízké intenzitě světla pomalejší.
• V běžném slunečním svitu ve venkovním prostředí je obsaženo od 0,5 W/m2 do 50 W/m2 UVA složky světla (v závislosti na ročním období a počasí) a povrch FN NANO® je tak prakticky vždy dostatečně aktivován.
Hygienická norma pro pracovní prostředí při 8 hodinové expozici je 2 W/m2 = 200 mikrowattů/ cm2 (zamračená obloha).
• V průmyslu a pro pouliční osvětlení se často používají výbojky s velmi vysokou intenzitou UV záření.
• Technologie FN NANO® je z hlediska hygienických norem UV záření zcela bezpečná a v souladu s hygienickými předpisy. Aktivní plochy pohltí téměř veškeré UV záření (více než 95 %) a to se neodráží zpět do místnosti. A proto je technologie FN NANO® z tohoto hlediska naprosto bezpečná.

Funguje nátěr FN NANO® bez nasvícení?

• FN NANO® je super porézní povrch, má vysokou adsorbci a záchytnost pro molekuly, viry a bakterie. Tzn., že odstraňuje ze vzduchu tyto patogeny i bez přítomnosti světla, ale s minimální účinností. Proto doporučujeme nátěr aktivovat nasvícením. Aktivace světlem zamezuje zanášení povrchu a výrazně zvyšuje účinnost a funkčnost technologie. V silně kontaminovaném prostředí (kuřárny, kuchyně…) doporučujeme aktivaci UVA zdrojem 24/7.

Antimikrobiální funkce technologie FN NANO®

• Naším dlouhodobým testováním v různých typech prostor, kde byly instalovány FN NANO® nátěry bylo ověřeno, že v drtivé většině interiérových aplikací, kdy okny prochází alespoň 15 % UV záření je fotokatalýza dostatečně silná a antimikrobiální účinnost povrchů zajištěna.
• FN NANO® je testováno také na fotokatalytickou antivirovou účinnost – test provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě při deklarovaných světelných podmínkách (0,1W/m2 – jako u antibakteriálních testů). Testy prokázaly dostatečnou účinnost proti neobaleným tak i obaleným virům (do které spadá třeba SARS-COV-2) původce nemoci COVID 19.

Uvolňování materiálu technologie FN NANO®do prostoru?

• Již od roku 2008 pravidelně akreditovaně testujeme FN NANO® vrstvy na jejich přídržnost k podkladu (TZÚS) a prašnosti v prostředí. Certifikáty – akreditované testy TZÚS – prokazují několikanásobně vyšší přídržnost k povrchu, než je stanovená norma. Tyto pevnosti zajišťují, že se z povrchu nemůže nic uvolňovat.
Dále byly testovány prašnosti ve vnitřním prostředí – např. v roce 2017 prováděla VŠ Báňská, Fakulta bezpečnostního inženýrství studií, zda se z FN NANO® povrchu neuvolňují částice nebo nanočástice do prostoru. Výsledkem bylo zjištění, že v prostorách, které byly ošetřené technologií FN NANO® je méně TiO2, než se nachází v běžném venkovním prostředí (měřeno jako pozadí). V přírodě se nachází nezanedbatelné množství TiO2 (typicky 0,6 % až 2 %).
Akreditované posouzení FN NANO® výrobků podle jednoho z nejpřísnějších zákonů na světě „California Proposition 65“ potvrzuje, že tato technologie je naprosto bezpečná, že TiO2 je v produktu pevně vázán a nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko.

Zdravotní nezávadnost technologie FN NANO®

• TiO2 není na seznamu toxických látek. Na tuto látku se z hlediska toxicity nevztahuje žádné legislativní omezení.
• V FN NANO® výrobcích je obsažen prakticky nejlépe prozkoumaný materiál Aeroxide® TiO2 P25 (industriální standard), se kterým byly provedeny desetitisíce erudovaných studií, aniž by byl zaznamenán dopad na lidské zdraví.
• Environmental Protection Agency (EPA) zaregistrovala FN NANO® do své databáze jako součást antivirového a antibakteriálního systému např. do škol, nemocnic, letišť a dalších veřejných prostor.
Veškeré výrobky FN NANO® jsou zdravotně nezávadné, což potvrdil ve svém posouzení Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – Odborné posouzení z hlediska ochrany veřejného zdraví: Dokument konstatuje, že z hlediska zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví je možno “konstatovat, že manipulaci s výrobky” (FN®1-3)”lze považovat za bezpečnou”.

Další výsledky testování technologie FN NANO® nezávislými odbornými institucemi
Funkční nátěry FN NANO® byly testovány řadou českých i zahraničních nezávislých odborných institucí z hlediska jejich funkčnosti, účinnosti a bezpečnosti z hlediska platných norem. Výsledky tohoto testování dokládají vysokou účinnost, funkčnost a bezpečnost našich nátěrů jak z hlediska platných stavebně technických a hygienických norem, tak i jejich fotokatalytické účinnosti a dalších vlastností spojených s jejich praktickým využíváním.

Všechny dokumenty lze nalézt v plném zobrazení na webu fn-nano.com: https://fn-nano.com/nezavisle-testy/

 

FN NANO®Aqua je možno použít v případě, že je vířivka vybavena jemnou pískovou filtrací. Pokud je vířivka bez filtrace, aplikaci FN NANO®Aqua nedoporučujeme. Pokud je jiná než písková filtrace, může trvat delší dobu, než zmizí zamléčnění.

Již od roku 2008 pravidelně akreditovaně testujeme FN NANO® vrstvy na jejich přídržnost k podkladu (TZÚS) a prašnosti v prostředí. Akreditované testy TZÚS prokazují několikanásobně vyšší přídržnost k povrchu, než je stanovená norma. Tyto pevnosti zajišťují, že se z povrchu nemůže nic uvolňovat. Dále byly testovány prašnosti ve vnitřním prostředí – např. v roce 2017 prováděla VŠ Báňská, Fakulta bezpečnostního inženýrství, studii, zda se z FN NANO® povrchu neuvolňují částice nebo nanočástice do prostoru. Výsledkem bylo zjištění, že v prostorách, které byly ošetřené technologií FN NANO®, je méně TiO2, než se nachází v běžném venkovním prostředí (měřeno jako pozadí). V přírodě se nachází nezanedbatelné množství TiO2 (typicky 0,6 %, běžně až 2 %).

Akreditované posouzení FN NANO® výrobků podle jednoho z nejpřísnějších zákonů na světě „California Proposition 65“ potvrzuje, že tato technologie je naprosto bezpečná, že TiO2 je v produktu pevně vázán a nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko.

Jednoznačně doporučujeme ošetřit jak strop, tak stěny. Obvykle navrhujeme ošetření stropů, protože bývají bílé a jejich nasvícení aktivačním světlem bývá jednodušší. Z hlediska cirkulace vzduchu je strop nejúčinnější plocha, ve většině případů postačující k funkci čištění vzduchu v místnostech. Funkční nátěry FN NANO®2 a FN NANO®3 křídují, proto v případě ošetření stěn doporučujeme nanášet od 2 m výše, aby nedocházelo ke zbytečnému otěru, případně ošetřit celou stěnu FN NANO®Transparent, který kříduje minimálně.

Nátěr doporučujeme aktivovat svítidly s vlnovou délkou 365 nm (UVA), při které má nejvyšší účinnost. Lze aktivovat i UVB a UVC světlem, tyto vlnové délky se ale v interiérech nepoužívají (mimo specializovaná pracoviště), protože poškozují zdraví, zrak a ničí rostliny.

Pro aktivaci povrchu vám běžné světlo nebude stačit. Většina interiérových světel svítí dolů a obsahuje minimu světla o vlnové délce potřebné k aktivaci nátěru (365 nm). K aktivaci potřebujete světlo, které svítí směrem ke stropu s dostatečnou intenizitou a odpovídající vlnovou délkou. FN NANO® povrch absorbuje veškeré aktivační (UVA) světlo. Můžete si vybrat z naší nabídky moderních a designových světelných zdrojů, které plní dvojí funkci tzn. klasické nasvícení a aktivaci nátěru.

Ano, zde se dá poznat velmi rychle, jak nátěr funguje. Při vaření a smažení je nutno mít zapnuté aktivační světlo (365 nm, alespoň 0,2 W/m2). Již cca 20-30 minut po vaření dojde k odstranění zápachu v místnosti, kde je nátěr.