Český trh s fotokatalytickými produkty vyžaduje zavedení norem!

Český trh s fotokatalytickými produkty vyžaduje zavedení norem!

Tisková informace České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu

www.fotokatalyza.org

Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu usiluje ve spolupráci se zahraničními partnery o vytvoření soustavy technických norem pro spolehlivé hodnocení technických vlastností fotokatalytických produktů, které umožní zavedení jejich certifikace na českém trhu a použití fotokatalýzy pro čištění životního prostředí.

V budově Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR se ve dnech 3. a 4. září uskutečnila mezinárodní konference  PHOTOCATALYSIS – Standardisation and Certification Assisting Commercialization. Kromě výměny zkušeností a poznatků v oblasti praktického uplatňování, vývoje, výroby a komercializace fotokatalytických produktů, byla věnována zvláštní pozornost otázkám testování, normalizace, standardizace a certifikace komerčních produktů na národní i nadnárodní úrovni. Hlavním pořadatelem akce byla Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu ve spolupráci s ÚFCH J. Heyrovského a Technickou univerzitou v Liberci.

Zasedání předcházelo 3 denní zasedání technické komise pro tvorbu mezinárodních norem ISO mj.    i v oblasti fotokatalýzy , kde má Česká republika své zastoupení, které spolupořádal Úřad pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví (ÚNMZ ) s podporou  České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu (ČSAF) a také  generální zasedání Valné hromady  Evropské fotokatalytické federace (EPF), jejíž je ČSAF členem.

Tyto dvě akce přivedly do Prahy nejen špičkové odborníky, ale i zástupce firem z oboru vedení EPF   a národních federací a umožnily tak poprvé v historii otevřenou diskusi na téma jak přesvědčit veřejnost o reálných možnostech inteligentních fotoaktivních povrchů čistit životní prostředí.

ČSAF chce, ve spolupráci se zahraničními partnery, urychlit vytvoření soustavy technických norem pro spolehlivé hodnocení technických vlastností fotokatalytických produktů, které umožní zavedení jejich certifikace na českém trhu.

Setkání se zúčastnilo okolo sedmdesáti zástupců firem, výzkumných institucí a organizací sdružujících subjekty rozvíjejícího se odvětví fotokatalytického průmyslu z Belgie, České republiky, Francie, Itálie, Japonska, Německa, Rakouska, Španělska, Velké Británie.

Součástí aktivit spojených s pořádanou konferencí byla také výstava výsledků práce firem orientovaných na fotokatalýzu. Výsledky svého vývoje, výrobky a přístroje zde představily společnosti Advanced Materials-JTJ, Blažek Glass, Mauntain Photonic a Omicron Laser GE, Pardam, Retap, Saint Gobain, Taiyo Kogyo, TOTO a další.

Na konferenci navázala 5. září v Liberci ještě přednáška nazvaná: Může fotokatalýza pomoci čistit životní prostředí, přednesená Joergem Klefmannem, uznávanou světovou špičkou na monitorování    a modelování v oblasti čištění vzduchu. Přednáška se uskutečnila v zasedací místnosti Centra pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, které bylo ošetřeno transparentním kompositním fotoaktivním nátěrem vyvinutém ve spolupráci s firmou Teluria, byly zde instalovány čističky vzduchu Retap a po celý srpen probíhalo testování účinků na odbourávání toxických plynů uvolňovaných z konstrukčních materiálů a antibakteriální účinnost.

Výsledky konference a s ní spojených aktivit shrnuli organizátor konference a president ČSAF František Peterka a předsedající druhého dne konference a vice-president ČSAF Jan Procházka:

„Fotokatalytické technologie představují nové, rozvíjející se průmyslové odvětví. Mezi nejpokročilejší země v této oblasti patří vedle Japonska a řady západoevropských zemí také Česká republika“.

„Uspořádání konference a její průběh považujeme za velký úspěch a krok správným směrem k využití fotokatalytické technologie v praxi. Sešli se zde vedoucí představitelé prakticky všech existujících fotokatalytických organizací sdružujících subjekty zabývající se jak výrobou a komercializací, tak výzkumem a vývojem fotokatalytických technologií. Poprvé jsme měli možnost v tak representativní sestavě diskutovat důležité otázky technické normalizace a certifikace fotokatalytických produktů s cílem přiblížit národní přístupy a definovat společné postupy např. pro zajištění imisních limitů, které budou platit od roku 2015. Fotokatalýza a likvidace imisí je velmi vhodným doplňkem k redukci emisí tradičními mechanismy.“

„Certifikace fotokatalytických produktů má velký význam i pro ochranu spotřebitele, protože, jak potvrdily některé  přednášky přednesené na konferenci, i zkušenosti členů ČSAF, na trhu se objevuje celá řada nejen nefunkčních, ale také nebezpečných výrobků, které se zaštiťují testy, které nemají s fotokatalýzou nic společného. To ohrožuje spotřebitele, diskredituje kvalitní fotokatalytické produkty a poškozuje poctivé firmy“.

„ ČSAF chce ve spolupráci se zahraničními partnery urychlit postupy ustavení systému technické normalizace, který umožní certifikaci fotokatalytických produktů na českém trhu. Absence tohoto systému momentálně brání masovému využívání této nové technologie. Ta přitom může významně pomáhat při čištění životního prostředí, obraně proti šíření nákaz a vzniku odolných kmenů nebezpečných bakterií, vytváření zdravějšího vnitřního prostředí v budovách a v mnoha dalších oblastech praxe.“

Po vzoru některých západoevropských měst jako např. Milán, Grenoble nebo Madrid, bude ČSAF usilovat o co nejrychlejší vykročení z laboratoří a ověření účinnosti fotoaktivních povrchů pro snížení emisí toxických plynů v reálné praxi. Odborníci přítomní na konferenci se shodli v tom, že jedině tyto experimenty mohou dát jednoznačnou odpověď zodpovědným státním institucím na stále aktuálnější otázku o příspěvku fotoaktivních povrchů tj. čištění světlem v reálném životě.

Na tuto odpověď čeká nejenom město Ostrava, kde situace s kvalitou ovzduší vyžaduje použití všech dostupných prostředků k jejímu zlepšení, ale i MŽP, které fotokatalýzu může v krátké budoucnosti používat jako účinný nástroj pro likvidaci škodlivin.

ČSAF může na základě výsledků seriózního vědeckého testování potvrdit, že její členové mají ty nejúčinnější a patentované technologie použitelné pro čištění ovzduší na světě a považuje za nutné zavést dialog se všemi stranami a zajistit finance na tyto praktické zkoušky vyúsťující přímo do praxe..

Ve hře není nic menšího, než zdraví a životy lidí….

 

Tiskovou informaci vydala Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu

Za správnost odpovídají: František Peterka, Jan Procházka

Email: info@fotokatalyza.org ;  tel +420 774735163

Sdílet tento příspěvek