Technologie chránící fasádu domů zlepšuje kvalitu vzduchu v zamořených oblastech

Technologie chránící fasádu domů zlepšuje kvalitu vzduchu v zamořených oblastech

Tisková zpráva společnosti Advanced Materials-JTJ s.r.o.

I v letošní zimě zasáhnul smog rozsáhlé území České republiky. Nejhorší situace byla opět na Ostravsku. I přes rozsáhlé investice do nových kotlů pro výrobu tepla a teplé vody i do dalších technologií se situace výrazně nezlepšila. Významným zdrojem znečištění ovzduší je totiž automobilová doprava. Kromě prachových částic s pestrým chemickým složením je také zdrojem nebezpečných emisí oxidů dusíku a dalších škodlivin.

Schopnost fotokatalytického povrchu, který je aktivován světelnou energií, rozkládat ve vzdušném prostředí molekuly organických látek až po jejich úplnou mineralizaci a snižovat koncentraci oxidů dusíku otevírá možnost využít fotokatalytickou nanotechnologii pro ekonomicky efektivní čištění vzduchu od nebezpečných imisí ve velkých městech a průmyslových oblastech. Povrchy vytvořené fotokatalytickými nátěry Protectam FN® vykazují mimořádně vysokou fotokatalytickou účinnost, která vytváří předpoklady k tomu, aby byly využity jako environmentální technologie pro zlepšení kvality ovzduší. Advanced Materials-JTJ proto intenzivně spolupracuje se specializovanými pracovišti na VŠCHT a na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR (ÚFCH) na výzkumu využitelnosti svých fotokatalytických nátěrů pro zlepšení kvality ovzduší.

V roce 2016 provedli odborníci na ÚFCH pod vedením J. Rathouského sérii unikátních měření schopnosti FN® nátěrové vrstvy odstraňovat v dlouhodobém časovém období ze vzduchu oxidy dusíku NOx (NO a NO2).  Testy simulovaly podmínky blízké reálné situaci v lokalitě Anděl na pražském Smíchově. Testovány byly nejenom nové vzorky, ale také materiál odebraný z dva roky staré testovací stěny vystavené povětrnostním vlivům a extrémní imisní zátěži.

Výsledky testů prokázaly, že FN® nátěrová vrstva je schopna odstraňovat ze vzduchu velmi účinně oxidy dusíku – NO i NO(NOx) I po dvou letech, kdy byl nátěr vystaven náročným venkovním podmínkám, vykazuje stejnou účinnost, jako nový! V podmínkách Pražského Smíchova, kde se koncentrace NOx pohybují na úrovni 40µg/m3 dokáže 1m2 fasády natřené FN® nátěrem odstraňovat minimálně 100g NO2 ročně (škodlivina sledovaná ČHMÚ). To odpovídá úplnému vyčištění 2 500 000  m3 vzduchu od oxidů dusíku.  Fasáda domu ošetřená fotokatalytickou nanotechnologií Protectam FN® je tak nejenom účinně chráněna proti ultrafialovému záření, zašpinění nečistotami rozptýlenými ve vzduchu a proti napadení plísněmi a řasami, ale zároveň plní funkci vysoce účinné ekologické technologie pro zlepšení kvality ovzduší. AMJTJ plánuje v tomto roce a dalších letech ještě intenzivnější zapojení do zavádění nanotechnologií zlepšujících životní prostředí.

Sdílet tento příspěvek